Документи

 

 

Освітня програма

 

 

КЗ «Піщанська  спеціальна загальноосвітня

школа-інтернат І-ІІ ступенів»   працює під девізом

«В кожній дитині є сонце, тільки не треба його гасити» та забезпечує умови для відновлення здоров'я, соціальної адаптації професійної орієнтації дітей, що мають вади інтелектуального  розвитку.

 

               Розділ 1.   Загальні положення

     Організація діяльності спеціального закладу освіти здійснюється в рамках Законів України» Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,  Положенням про спеціальну школу , затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06 березня  2019 року № 221, Указом Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Наказом Міністерства освіти і науки України «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», власним Статутом, іншими актами, що регулюють забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

Школа-інтернат є загальноосвітнім навчально-виховним і корекційно-відновлювальним закладом освіти, який задовольняє потреби дітей з особливими освітніми потребами у загальній освіті, соціальній допомозі і реабілітації.

      Зарахування осіб до спеціальних закладів освіти у 2019/2020 навчальному році здійснюється відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2018 року № 831. Прийому до школи-інтернату підлягають діти з 6-ти річного віку, що мають порушення  інтелектуального розвитку легкого і помірного ступеня.  

     Зарахування учнів до спеціальної школи-інтернату проводиться  до  початку  навчального  року наказом директора на підставі таких документів:

               - заява батьків про зарахування на навчання;

     - копія свідоцтва про народження дитини;

  - довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о«Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

- карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о«Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);

- довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина;

- висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

- висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

- індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

- оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;

- висновок психіатра;

- рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

При зарахуванні дітей до школи допускається перевищення вікових норм, встановлених для загальноосвітніх шкіл. І ступінь - початкова школа, що забезпечує початковий рівень загальної освіти (1-4 класи). ІІ ступінь – основна школа, що забезпечує  базову загальну середню освіту за спеціальною програмою.  Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування знаходяться на повному державному утриманні та користуються пільгами і перевагами відповідно до норм, установлених для цієї категорії дітей, їм виплачуються кишенькові кошти, діти оздоровлюються, в разі працевлаштування випускники отримують відповідні кошти згідно з чинним законодавством.

Тип навчального закладу: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів.

В школі організовано функціонування 8 класів та  6 виховних груп і планується охопити навчанням 60 здобувачів освіти.

Термін навчання в Піщанській спеціальній  загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів встановлено 9 років:

для І ступеню (початкова школа – 1-4 класи) – 4 роки;

для ІІ ступеню (основна школа – 5-9 класи) – 5 років.

Головними завданнями  освітнього закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на спеціальну освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виконання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально адаптованої особистості з усвідомленою позицією;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, відновлення здоров’я, подолання порушень психічного і фізичного розвитку коригування вад розвитку і формування мовлення учнів.
 •   формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов з урахуванням індивідуальної програми розвитку шляхом спеціально організованого освітнього процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою;
 • активне впровадження  співпраці, співдружності, що передбачає повагу до особистості школярів, захищеність їх від образ, катувань, та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, поширення досвіду самоврядування, гуманізація відносин у системі «Керівник – педагоги – батьки - здобувачі освіти».

 

Розділ 2.  Структура навчального року

      2019/2020 навчальний рік починається 1 вересня – Днем знань і закінчується         29 травня. Навчальні екскурсії та навчальна практика здобувачів освіти організовуються відповідно до інструктивно-методичного  листа   Міністерства   освіти  і  науки   України від 06 лютого 2008 року № 1/9-61 та проводяться протягом 2019/2020 навчального року.

Заклад працює за п’ятиденним  робочим тижнем.

Основні види та форми освітньої діяльності  включаються до змісту навчальних програм і реалізуються протягом навчального року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 02 вересня по 27 грудня 2019 року;      

ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня 2020 року.

Впродовж  навчального року для здобувачів освіти встановлюються канікули   ( не менше 30 календарних днів протягом навчального року):

Осінні – з 28 жовтня по 03 листопада 2019 року;

Зимові – з 30 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року;

Весняні – з 23 березня по 29 березня 2020 року.

Відповідно до чинних санітарно-гігієнічних норм режиму роботи закладу освіти тривалість уроків становить:

 у першому класі - 35 хвилин,

 в других – четвертих класах – 40 хвилин,

 у п’ятих – восьмих – 45 хвилин.

На базі школи функціонує – 5 гуртків.

 

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу закладу

Освітній процес у спеціальній школі має корекційну спрямованість, тому вся робота педагогічних працівників школи спрямована на корекцію недоліків у фізичному, розумовому та мовному розвитку дітей та підготовки їх до життя; на вивчення особливостей психофізичного розвитку кожної дитини, забезпечення правильної організації індивідуальної, корекційно-виховної роботи, сприяння кращій соціальній адаптації здобувачів освіти.

Освітній процес та корекційно-розвиткова робота є складовою режиму дня, додержання якого є обов'язковим для усіх працівників, здобувачів освіти та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють.

Загальна мета освіти  відображається в державних документах а конкретизується і реалізовується в програмах з окремих навчальних предметів, підручниках, навчальних посібниках для педагогів, дидактичних матеріалах для здобувачів освіти. Крім загальної мети, цілі навчання з кожного предмета,  кожного заняття педагог визначає конкретні завдання. При плануванні навчального заняття (уроку) реалізуються три основні групи взаємопов’язаних завдань:

 • навчальні – оволодіння знаннями, уміннями, навичками;
 • корекційно-розвивальні – розвиток емоційно-вольової, діяльнісно-поведінкової сфери особистості;
 • виховні – формування національно-патріотичної, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 Напрямки діяльності школи:

 • діагностичне вивчення здобувачів освіти (стосується перших класів та новоприбулих учнів);
 • визначення готовності школярів до навчальної діяльності;
 • визначення рівня знань, умінь та навичок у відповідності з вимогами певного предмету та класу;
 • з'ясування причин труднощів, які виникають у здобувачів освіти під час навчання, виявлення прогалин у шкільних знаннях, уміннях та навичках, внесення коректив спрямованих на усунення цих недоліків у діяльності здобувачів освіти і педагога;
 • виявлення здатності школяра використовувати різні види допомоги (практичної, вербальної, загальної, аналітичної, обмеженої, поширеної, глибокої);
 • визначення режиму фізичного та розумового навантаження учнів;
 • підбір відповідних методів, засобів та шляхів корекційного впливу на особистість, своєчасне визначення нових напрямків роботи з ними, прогнозування їх стану, вироблення рекомендації щодо вибору професії;
 • надання корекційної допомоги дітям, які відстають в засвоєнні навчального матеріалу з основних предметів, рекомендації вчителям навчати їх за індивідуальним планом (списки таких дітей розглядаються на засіданні психолого-педагогічного консиліму) Особливості організації роботи з дітьми, які мають проблеми особистісного розвитку, полягають в тому, що вони потребують постійного всебічного систематичного вивчення. Це питання вирішуються педагогічним колективом під керівництвом психолого-педагогічногоконсиліуму школи-інтернату.

         Здобувачі освіти тільки тоді тягнуться до знань, коли є мотивація до навчальних дій або навчальної діяльності в цілому. З метою формування позитивної мотивації здобувачів освіти до навчальної діяльності, розвитку потреби в знаннях та інтересу до оволодіння ними, педагоги використовують різноманітні технології, форми, методи та прийоми для створення «Ситуації успіху».

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування

 

На виконання  Закону України «Про освіту» освітній  процес у закладі здійснюється відповідно до освітньої програми, розробленої закладом освіти на основі Типових освітніх програм спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Освітня програма школи-інтернату затверджується педагогічною радою.

         Школа-інтернат працює за навчальними програмами, підручниками і посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, рекомендовані інститутом спеціальної педагогіки НАПН України.

Режим роботи школи-інтернату установлюється закладом освіти з урахуванням особливостей організації освітнього процесу відповідно контингенту вихованців та узгоджується з Департаментом освіти і науки   Одеської обласної державної адміністрації і управлінням Держпродспоживслужби у Балтському районі.

         Школа-інтернат здійснює освітній  процес за класно-урочною формою навчання.

         Вивчення навчальних предметів забезпечує всебічний розвиток та соціально необхідний для кожного школяра рівень знань, умінь і навичок. Водночас у школі-інтернаті в процесі навчання і виховання розв’язуються соціальні завдання: максимальне подолання дефектів розумового і фізичного розвитку, їх компенсація і корекція. Тому освітня програма школи-інтернату включає, окрім інваріантної та варіативної складових, ще й корекційно-розвиткову частину.

Типову освітню програму для 1-2-х класів для дітей з інтелектуальними порушеннями розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти, з урахуванням Типових освітніх програм, сучасних досягнень та спеціальної педагогіки та психології щодо навчально-пізнавальних можливостей дітей з інтелектуальними порушеннями.

Зміст програми має потенціал для формування у школярів з інтелектуальними порушеннями таких ключових компетентностей:

 • володіння державною мовою, що передбачає елементарні уміння та навички (в межах мовленнєвих можливостей) усно і письмово висловлювати свої думки, усвідомлення ролі мови для спілкування та культурного самовираження;
 • можливість спілкуватися рідною мовою (в межах пізнавальних можливостей), що передбачає використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади;
 • математична компетентність, що передбачає застосування (в межах пізнавальних можливостей) математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;
 • компетентності у галузі природничих наук, що передбачають формування пізнавального досвіду, прагнення самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
 • соціально-трудової компетентності, що передбачає формування трудових умінь та навичок, що забезпечують подальшу здатність до успішного опанування основ професійно-трудової діяльності, набуття навичок практичної життєдіяльності;
 • екологічна компетентність, що передбачає сформованість уявлень щодо екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання та збереження природних ресурсів;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування елементарними основами цифрової грамотності для розвитку і спілкування, можливість безпечного використання інформаційно-комунікаційних засобів у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
 • навчання впродовж життя, що передбачає опанування життєво необхідними базовими уміннями і навичками, що сприятимуть подальшій соціальної адаптації та інтеграції в суспільство;
 • громадянські та соціальні компетентності, що передбачає уміння діяти (в межах своїх можливостей) в життєвих ситуаціях, ідентифікувати себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;
 • культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості, формування навичок культури поведінки в соціумі;
 • основи фінансової грамотності, що передбачає формування уявлень про грошові одиниці, необхідні для здійснення та організації побутової життєдіяльності, залучення до сфери соціально-побутової та елементарної економічної діяльності.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: спілкуватися, взаємодіяти та співпрацювати з дорослим та однолітками, сприймати інструкції та навчальні завдання, керувати емоціями, регулювати власну поведінку.

Мовно-літературна галузь

Основна мета мовно-літературної галузі полягає у формуванні ключової комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) в процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань. Інтегрований курс «Навчання грамоти» - важлива складова загального змісту початкової освіти дітей з інтелектуальними порушеннями, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом, а й основним засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін.

Математична галузь

Математика - один з основних предметів, що вивчається у спеціальних закладах загальної середньої освіти І ступеня для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Оволодіння математичними поняттями  спрямоване на те, щоб сформувати та розвинути в здобувачів освіти соціально-адаптивні навички та життєву компетентність, що у свою чергу сприятиме підвищенню рівня їхніх адаптаційних можливостей та самостійності.

 

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

(«Громадянська та історична», «Соціальна та здоров’язбережувальна»,

«Природнича» освітні галузі)

Зазначені освітні галузі можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії здобувачів освіти. Для розв'язання школярами практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Технологічна галузь. Трудове навчання

Головними завданнями технологічної освітньої галузі у початковій школі для дітей з інтелектуальними порушеннями є:

 • залучення здобувачів освіти до різних видів трудової діяльності, формування вмінь для створення виробу від творчого задуму до його втілення в готовий результат;
 • формування у здобувачів освіти культури праці та побуту, навичок раціонального ведення домашнього господарства, задоволення власних потреб та потреб інших, відповідальності за результати власної діяльності;
 • формування вміння ефективно використовувати природні матеріали з турботою про навколишнє середовище;
 • створення умов для практичного і творчого застосування традицій і сучасних ремесел.

Зміст освітньої галузі «Технології» для навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку реалізується через навчальний предмет «Трудове навчання».

Мистецька галузь. Мистецтво.

Головними завданнями мистецької освітньої галузі (образотворче мистецтво, музичне мистецтво) у початковій школі для дітей з порушеннями розумового розвитку є:

 1. Формування уявлень про образотворче мистецтво, його специфічні засоби художньої виразності, образну мову різних видів і жанрів візуального мистецтва, ознайомлення з його роллю у житті людей.
 2. Засвоєння основ образотворчого мистецтва й оволодіння елементами художньо-образотворчої грамоти й засобами виразності у процесі практичної діяльності.
 3. Розвиток адекватного емоційно-естетичного ставлення до предметів і явищ навколишнього світу й творів образотворчого мистецтва, інтересу та потреби до художньо-творчої діяльності, здатності до сприймання, розуміння і відтворення художніх образів.
 4. Корекція недоліків пізнавальної діяльності, моторно-рухової сфери, розвиток сенсорних здібностей.
 5. Виховання основних моральних якостей особистості, морального ставлення до оточуючого світу, до людей, до себе.

Завдання (освітні, виховні та розвивальні) спрямовані на формування базових освітніх компетентностей та загальний естетичний розвиток здобувачів освіти:

 • збагачення емоційно-естетичного досвіду здобувачів освіти, підведення їх до розуміння художньо-образної суті музичного мистецтва в його найпростіших втіленнях;
 • сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних здібностей здобувачів освіти;
 • виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва, введення здобувачів освіти у світ добра й краси, що є у музичних творах, засвоєння ними знань про особливості художньо-образної мови музичного мистецтва.

Фізкультурна галузь. Фізична культура

Важливим завданням освітнього процесу є забезпечення здоров’язбереження школярів з інтелектуальними порушеннями, як вагомого аспекту оптимізації їх подальшої соціальної адаптації. Для забезпечення всебічного розвитку дітей шкільного віку з особливими освітніми потребами, суттєве значення має здоровий спосіб життя та його складники, особливо - оптимальний режим організованої фізкультурної рухової активності, який сприяє формуванню здоров'я, підвищенню адаптаційного потенціалу здобувача освіти. У зв'язку з цим набуває актуальності питання оптимізації навчання школярів з інтелектуальними порушеннями, що відповідає умовам запровадження концепції Нової української школи.

 

В основу типової освітньої програми спеціальних закладів І ступеня           (3-4 класи) покладено систематизація матеріалів  Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами  слідуючих освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Здоров’я і фізична культура», «Технології»,   «Мистецтво».

Освітня галузь «Мови і літератури»  реалізується через навчальні предмети «Українська мова (мова і літературне читання)».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство»  реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно, – «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» (3-4 класи) реалізується навчальним предметом «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура».

Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров'я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових типових навчальних планів.

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмет «Трудове навчання».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Інваріантна складова навчальних планів для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов’язково включає години корекційно-розвиткових занять, спрямованих на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти.

Зміст корекційно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мети, завдань та напрямів такої роботи.

Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:

Формування        особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх

 1. психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та соціальної реабілітації дітей.
 2. Розвиток та подолання порушень усного та писемного мовлення.
 3.  Корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку, формування вмінь диференціювати рухи відповідно до ступеня мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізична культура, ритміка.

            Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти (5-8 класи), встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх спеціальних закладів загальної середньої освіти, у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами незалежно від їх підпорядкування, видів і форм власності, та варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається з семи освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура».

Освітня галузь «Мови і літератури» в навчальному плані реалізується через навчальні предмети: «Українська мова», «Українська література».

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальні предмети: «Математика» (5-8 класи - для дітей з інтелектуальними порушеннями).

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети: «Природознавство» (5-8 класи - для дітей з інтелектуальними порушеннями), та «Географія» (6-8 класи - для дітей із інтелектуальними порушеннями), «Фізика і хімія у побуті» (7-8 класи для дітей з інтелектуальними порушеннями).

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальні предмети: «Історія України» (7-8 класи для дітей з інтелектуальними порушеннями), «Я у світі» (5 клас для дітей з інтелектуальними порушеннями).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети: «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво» (5-8 класи для дітей з інтелектуальними порушеннями).

Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальні предмети «Трудове навчання», «Інформатика» (5-8 класи).

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» (5-8 класи для дітей з інтелектуальними порушеннями) та «Фізична культура» (5-8 класи). Фізичний розвиток здобувачів освіти забезпечується шляхом проведення уроків фізичної культури, занять з ритміки, лікувальної фізичної культури.

Навчальний план для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов’язково включає години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через курси для дітей з інтелектуальними порушеннями: «Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток мовлення», «Лікувальна фізкультура», «Ритміка».

Предмети та курси за вибором визначаються спеціальним закладом загальної середньої освіти у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб здобувачів освіти, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти.

Варіативна складова навчального плану використовується на:

 • підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми програми предмету здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який затверджується директором закладу освіти та погоджується заступником директора з навчально-виховної  роботи. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;
 • запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (українська мова, матетатика, географія рідного краю, вибір професій тощо);
 • індивідуальні заняття та консультації.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також завдяки запровадженню в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Навчання дітей з помірними інтелектуальними порушеннями здійснюється за спеціальними навчальними програмами та (або) за індивідуальною програмою. Допускається адаптація змісту освіти до пізнавальних можливостей здобувачів освіти, що виявляється у зменшенні обсягу матеріалу, його спрощенні за характером та структурою.

            Навчальні плани для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов’язково включають години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через курси:

для дітей з інтелектуальними порушеннями за вибором вчителя: «Соціально-побутове орієнтування» «Лікувальна фізкультура», «Розвиток мовлення»;

Корекційно-розвиткові заняття проводять педагоги спеціального закладу загальної середньої освіти: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель фізичної культури, вчитель музичного мистецтва.

У спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами години з фізичної культури враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів освіти (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2013 року № 144, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 року за №410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»).

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів освіти.

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2001 року № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Збереження здоров’я дітей належить до одного з головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Варіативною складовою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової, індивідуальні, групові заняття та забезпечено викладання регіонального компоненту варіативної складової.

Вони проводяться в другій половині дня і регламентуються окремим розкладом.

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні та групові заняття розподілено відповідно до потреб здобувачів освіти та проблеми, над якою працює заклад.

Додатковий час на предмети варіативної складової в початкових класах розподілені наступним чином:

1 клас

1 година – українська мова;

1 година – математика;

2 клас

1 година – українська мова;

 1 година – математика;

3 клас

1 година – українська мова;

4 клас

1 година – українська мова;

Всього: 6 годин.

  У 2019/2020 навчальному  році  буде викладатися курс за вибором  «Основи комп’ютерних технологій» в 5-8 класах по 1 годині на  тиждень.

Всього: 5 годин.

          Трудове  навчання.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 09 жовтня 2002 року № 572 при проведенні уроків з трудового навчання у 4-9 класах здобувачі освіти класу діляться на дві групи з наповнюваністю не менше 4 здобувача освіти у кожній групі.

Трудове і професійне навчання здобувачів освіти 4-8 класів організовується з метою інтеграції та соціальної адаптації здобувачів освіти у суспільство, з урахуванням інтересів та психофізичних можливостей вихованців, місцевих умов, можливостей працевлаштування випускників, продовження їх навчання у спеціальних групах професійно-технічних училищ та ліцеїв.

У Піщанській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів трудове і професійне навчання здійснюється за профілями:

 • столярна справа;
 • швейна справа;
 • квітникарство;

 

На виконання Закону України “Про фізичну культуру і спорт” фізичне виховання здійснюється на уроках фізичної культури, ритміки, заняттях з лікувальної фізкультури, під час ранкової гімнастики та у спортивних гуртках з урахуванням стану здоров’я дітей під наглядом медичної сестри школи.

 

Розділ  5. Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому педагогічних технологій

 

Інваріантна складова Типових навчальних планів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів обов’язково включає години  корекційно-розвиткових занять, спрямованих на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти, а саме:

 • розвиток зорового або слухового сприймання, мовлення, пізнавальної діяльності, психофізичний, соціально-комунікативний розвиток дітей з особливими потребами, формування в них навичок просторового, соціально-побутового орієнтування тощо;
 • розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім природним середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності і творчості;
 • формування компенсаційних способів діяльності, як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання у загальноосвітній школі;

- створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та життєво важливих компетенцій.

Повноцінність базової загальної середньої освіти здобувачів освіти в школі-інтернаті забезпечується через реалізацію інваріантної, варіативної частин навчального плану та корекційно-розвиткових занять, які обов’язково фінансуються державою.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 128 від 20 лютого 2002 року заняття з лікувальної фізкультури проводяться  групами та індивідуально. Для занять з ЛФК укомплектовано групи по класах відповідно до висновків спеціалістами ЦРЛ.

 Наповнюваність груп 4-6 чоловік на основі однорідності дефектів за медичними показниками здобувачів освіти. Заняття з лікувальної фізкультури проводяться вчителем-дефектологом. Заняття з соціально-побутового орієнтування та ритміки проводяться в першу половину дня без поділу на групи.

Корекційні  заняття з розвитку мовлення проводяться групами та регламентуються окремим розкладом. Групи комплектуються з урахуванням однорідності мовленнєвих порушень (2-4 здобувача освіти). Тривалість індивідуальних занять – 15-20 хвилин, групових – 45 хвилин.

Для проведення самопідготовки функціонує 06 виховних груп. Самопідготовка здійснюється з 1700 до 1830 годин. У ході самопідготовки, як режимний момент проводяться фізкультхвилинки.

Для всебічного розвитку вихованців в закладі працюють гуртки за інтересами.

Вихована робота у позаурочний час здійснюється відповідно до режиму роботи школи та спрямована на формування навичок та компетентностей необхідних для успішної соціалізації дитини з особливими освітніми потребами у суспільстві.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту.

Медичне обслуговування дітей, які навчаються в школі-інтернаті, здійснюється  закладами охорони здоров’я за місцем проживання. Медичний персонал закладу спеціальної освіти відповідає за виконанням здобувачів освіти  листів медичних призначень лікарів медичних установ.

Медичний персонал закладу спеціальної освіти зобов’язаний надати першу медичну допомогу і звернутись до відповідного закладу охорони здоров'я.

Медичні і педагогічні працівники здійснюють системні спостереження за дітьми. Результати динамічних медичних, психолого-педагогічних спостережень систематично обговорюються на засіданнях методичних об'єднань, педагогічної ради за участю психолого-педагогічного консиліму з метою уточнення змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального підходу до дитини.

Особлива увага приділяється лікувально-профілактичній і корекційно-розвитковій роботі, життєво-практичній спрямованості навчання, що здійснюються на основі принципів диференційованого та особистісно-орієнтованого підходів.

Основними формами організації виховного процесу є колективні  справи,  ігри, конкурси, виставки, свята, вечори, змагання. При їхній підготовці й проведенні використовуються прийоми та методи актуалізації суб'єктного досвіду здобувача освіти, індивідуальної та колективної рефлексії процесу й результатів діяльності.

         Впровадження нетрадиційних педагогічних технологій  дозволяє вирішувати багато проблем розвивального, особистісно-орієнтованого навчання, диференціації, гуманізації, формування індивідуальної освітньої перспективи здобувачів освіти. Не можна не згадати про застосування комп’ютерних та мультимедійних технологій. Комп’ютерні технології не тільки допомагають організувати освітній процес з використанням інтерактивних методів, але й отримати більш сильний зворотній зв'язок. Засоби мультимедіа дозволяють забезпечити найкращу реалізацію принципу наочності, більшою мірою сприяють зміцненню знань і на практичних заняттях – умінь. Крім того, засобам мультимедіа відводиться завдання забезпечення активного діалогу «здобувач освіти – комп’ютер».

         У школі використовується, як інноваційні так і традиційні методи навчання, які є не менш  дієві, а в деяких випадках без них просто не обійтися. А.Адамський стверджував, що: «Тільки наївний або дурень може вважати, що інноваційна педагогіка є універсальною заміною традиційних методів навчання». Педагогічні працівники школи застосовують традиційні та інноваційні методи навчання у постійному взаємозв’язку, які доповнюють один одного.

 

Розділ  6. Показники  реалізації освітньої програми

       Контроль за освітнім процесом здійснюється посеместрово, за рік у вигляді контрольних робіт, самостійних робіт, відвідування уроків та діагностичних відстежень. Для кожного навального предмету психолого-педагогічним консиліумом розроблені  та обговорені на засіданнях критерії щодо з’ясування  рівня засвоєння навчального матеріалу. Кожен вчитель посеместрово заповнює таблиці «Діагностика рівня знань, умінь, навичок», де на початок року, на кінець першого семестру та на кінець року висвітлюється рівень засвоєння знань кожного учня.    Підраховується загальна тенденція у навчанні – збережений рівень, динаміка, регрес. Відповідно до цього психолого-педагогічний консиліум виробляє рекомендації щодо навчання дитини надалі. Поряд з цим проводиться відстеження розвитку особистості кожної дитини. Відповідно до перспективного плану вивчення стану викладання предметів, раз на 5 років, проводиться вивчення навчальних предметів через відвідування уроків, вивчення бази викладання, рівня навченості дітей на наказ.

Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю освітньої роботи в кінці І та ІІ-го семестру, року адміністрація школи  моніторинг виконання навчальних програм та практичного мінімуму з усіх предметів.

          Засоби отримання інформації: відвідані адміністрацією уроки, виховні заходи, співбесіди з кожним вчителем і вихователем, вивчення навчальної документації, звіти класних керівників та вихователів за рік.

          На основі програм, методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у відповідному навчальному році та розкладу уроків учителями розробляється календарне планування на навчальний рік, яке передбачає такі аспекти:

 • кількість уроків, які потрібно провести впродовж навчального року відповідно до розкладу уроків;
 • наявна навчально-матеріальна база викладання предметів (особливо для виконання практичної частини програми);
 • рівень навчальних можливостей здобувачів освіти класу та сформованості в них загальнонавчальних умінь і навичок.

          Перевірка виконання календарних планів проводиться у формі співбесіди з педагогами, на яку вчителі представляють:

 • календарне планування;
 • класні журнали;
 • зошити для контрольних, практичних, лабораторних робіт;
 • робочі зошити здобувачів освіти;
 • поурочні плани.

    У процесі проведення перевірки адміністрація школи звертає увагу на всі питання, а саме:

 • відповідність кількості проведених уроків запланованій;
 • стан виконання практичної частини програми;
 • стан підготовки до уроків;
 • стан поурочного і тематичного оцінювання;
 • стан оцінювання контрольних, лабораторних, практичних робіт;
 • ведення та оцінювання робочих  зошитів здобувачів освіти;
 • рівень навчальних досягнень школярів із предметів;
 • організація роботи з подолання прогалин у шкільних знаннях та корекції знань із здобувачами освіти;
 • стан повторення програмового матеріалу.

          Рівень навчальних досягнень школярів відображається у таблицях «Моніторинг якості навчання здобувачів освіти», «Результати навчальних досягнень здобувачів освіти», «Кількісно-якісний склад класу», «Аналіз контрольних робіт», «Звіт про виконання навчальних програм та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти».

 

Розділ  7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

Враховуючи потреби суспільства на сучасному етапі, досвід окремих спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, рекомендацій Міністерства освіти і науки  України, використовуємо навчальні  програми  спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для  розумово відсталих дітей  підготовчого, 1-4 кл. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України, Київ 2014 рік); навчальні  програмами для 5-7 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей, (Київ 2015 рік); навчальні програми для 8-10 класів спеціальних загальноосвітніх закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями (Київ, 2016 рік) рекомендовані МОН України, інститутом спеціальної педагогіки НАПН України.

Школа частково забезпечена підручниками  для дітей з особливими освітніми потребами.

Основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів:

- матеріали для організації контролю знань;

- інформація з навчально-методичного забезпечення кожного предмета;

- анкети, схеми аналізу уроків (картки для аналізу, картки-схеми самоаналізу);

- методичні розробки вчителів, вихователів;

 • рекомендації для вчителів щодо єдиних вимог до викладання навчальних предметів та основних напрямів діяльності;
 • критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з різних навчальних предметів;
 • наказ про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі;
 • методичні рекомендації стосовно ведення тематичного обліку знань здобувачів освіти;

 

 • матеріали для оформлення шкільних  кабінетів.

Діагностичні матеріали:

 • результати діагностики педагогічного колективу (анкетування, діагностика рівня професійних утруднень тощо);
 • матеріали атестації вчителів, вихователів, роботи з молодими спеціалістами.

        Матеріали з виховної роботи:

 • плани роботи предметних гуртків, факультативів;
 • матеріали з організації виховної роботи в групах та класних колективах;
 • матеріали для роботи з батьками або особами, які їх замінюють;
 • матеріали на допомогу класним керівникам, вихователям груп.

 Картотеки:

 • статей періодичної преси на педагогічні теми;
 • публікацій у фаховій періодиці та методичній

Бібліотека методичного кабінету (предметно-тематичний розділ):

 • підшивки загально-педагогічних газет і журналів;
 • підшивки фахових журналів і газет;
 • спеціальна, загальнопедагогічна література.

 

Додаток 1

 

Навчальний план

КЗ «Піщанська спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів»

на 2019/2020 навчальний рік  для 1-2 класів

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

1

2

Разом

Мовно-літературна

Українська мова

3+1

3+1

6+2

 

Літературне читання

4

4

8

Математична

Математика

4+1

4+1

8+2

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

4

7

Технологічна

Трудове навчання

2

2

4

Інформатична

Мистецька*

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

2

1

1

2

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

6

Усього:

21+2

22+2

43+4

Корекційно- розвиткова робота

Розвиток мовлення

4

4

8

Лікувальна фізкультура

1

1

2

Ритміка

1

1

2

Соціально-побутове

орієнтування

2

2

4

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

                                   

 

 

 

 

Українська мова

1

1

2

Математика

1

1

2

Гранично допустиме навчальне навантаження:

20

21

41

Сумарна кількість  годин:

31

32

63

 

 

 

В.о.директора                                                                                Безугла Г.П.                                    

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Навчальний план

КЗ «Піщанська спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів»

на 2019/2020 навчальний рік  для 3-4 класів

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень              у класах

3

4

Разом

Мови і література

Українська мова

3+1

3+1

6+2

 

Літературне читання

4

4

8

Математика

Математика

4

4

8

Природознавство

Природознавство

2

2

4

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

2

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

4

Основи здоров’я

1

1

2

Технології

Трудове навчання

2

2

4

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

2

Образотворче  мистецтво

1

1

2

Разом:

21+1

21+1

42+2

Корекційно-розвиткові

заняття

Розвиток мовлення

4

4

8

Ритміка

1

1

2

Лікувальна

фізкультура

1

1

2

Соціально-побутове

орієнтування

2

2

4

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття:

 

 

 

                                            Українська мова

1

1

2

Гранично допустиме навчальне навантаження (без корекційно-розвиткових занять)

22

22

44

Сумарна кількість  годин

30

30

60

 

 

 

В.о.директора                                                                                Безугла Г.П.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

           

 

Навчальний план

КЗ «Піщанська спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів»

на 2019/2020 навчальний рік для 5-8 класів

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5

6

7

8

Разом

Мови і літератури

Українська мова

3

3

3

3

12

Українська література

2

2

2

2

8

Суспільствознавство

Історія України

-

-

2

2

4

Я у світі

1

-

-

-

1

Математика

Математика

4

5

4

4

17

Природознавство

Природознавство

1

1

1

2

5

Географія

-

2

1

2

5

Фізика і хімія в побуті

-

-

2

2

4

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

4

Образотворче  мистецтво

1

1

1

1

4

Технології

Трудове навчання

7

8

8

8

31

Інформатика

1

1

1

1

4

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

4

Фізична культура

2

2

2

2

8

Разом:

24

27

29

31

111

Корекційно-розвиткові

заняття

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

8

Розвиток мовлення

1

1

1

1

4

Лікувальна

фізкультура

1

1

1

1

4

Ритміка

1

1

1

1

4

Додаткові години на навчальні предмети факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

 

 

 

 

 

Факультатив  «Основи комп’ютерних технологій»

1

1

1

1

4

Гранично допустиме навантаження:

25

28

30

32

115

Сумарна кількість  годин:

30

33

35

37

135

 

 

В.о.директора                                                                                            Безугла Г.П.                        

Додаток 4

 

Перелік навчальних підручників, за якими навчаються здобувачі освіти:

 

Вавіна Л.С.

Буквар: підруч. для уч. підготовч., 1 кл. спец. загальноосв. навч. закл. (F-70).-К.: «Інкунабула», 2017. -208 с.

 

Трикоз С.В.

Природознавство  1 клас: підруч. для  спец. загальноосв. навч. закл. (F-70).-Харків: Оберіг, 2014. - 88 с.: іл.

 

Гладченко І.В.

Основи здоров’я:  1 клас: підруч. для  спец. загальноосв. навч. закл. (F-70).- К: Либідь, 2017. - 112 с.: іл.

 

Чеботарьова О.В.

Трудове навчання: 1 клас: підруч. для  спец. загальноосв. навч. закл. (F-70).- К: Либідь, 2016. - 112 с.: іл.

 

Ляшенко Н.В.

Літературне читання:  2 клас: підруч. для  спец. загальноосв. навч. закл. .- К:  «Інкунабула», 2015. -136 с.

 

Королько Н.І.

Математика: 2 клас: підруч. для  спец. загальноосв. навч. закл. .- К:  Либідь, 2015. - 96 с.: іл.

 

Гуз К.Ж., Ільченко В.Р.

Я і Україна. Довкілля. 2 клас: підруч. для  спец. загальноосв. навч. закл. .- Полтава:  Довкілля- К, 2003. - 128 с.: іл.

 

Трикоз С.В.

Природознавство: 2 клас: підруч. для  спец. загальноосв. навч. закл. .- К:  Либідь, 2016. - 96 с.: іл.

 

Чеботарьова О.В.

Трудове навчання: 2 клас: підруч. для  спец. загальноосв. навч. закл. (F-70).- К: Либідь, 2016. - 112 с.: іл.

 

Чеботарьова О.В.

Трудове навчання: 3 клас: підруч. для  спец. загальноосв. навч. закл. (F-70).- К: Либідь, 2017. - 112 с.: іл.

 

Висоцька А.М.

Українська мова:

 


Додаток 5

 

ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Програми

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення дітей з помірною розумовою відсталістю в процесі ознайомлення з природою» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю.

Хайдарова О.С., Блеч Г.О.

Підг.

1-4

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2016

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення з використанням методики ТАН-Содерберг» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю.

Заремба В.В., Ліщук Н.І.,

Морозова Н.В., Блеч Г.О.

Підг.,

1-4

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2016

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізкультура» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю.

Бобренко І.В.

Підг.,

1-4

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2016

 1.  

Комплект навчальних програм: «Українська мова», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Фізична культура», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Соціально-побутове орієнтування».

За ред. Макарчук Н. О.

Підг.,

1-4

mon.gov.ua

2014

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Азбука творчості» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю.

Чеботарьова О.В.,

Брусенська І.М.

Підг.,

1-4

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2016

 1.  

Програма з української мови для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей

Вавіна Л. С.

Підг. ,

1-4

mon.gov.ua

2010

 1.  

Програма з трудового навчання для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.

Мерсіянова Г. М.

підг.

1-4

mon.gov.ua

2010

 1.  

Програма «Я і Україна (довкілля)» для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.

Мякушко О. І.

підг. 1-4

mon.gov.ua

2011

 1.  

Програма з математики для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.

Волнянська Н. В., Юр’єва Ю. М., Засуха Г. П.

підг. 1-4

mon.gov.ua

2012

 1.  

Комплект навчальних програм: «Українська мова», «Українська література», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Фізична культура», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Музичне мистецтво», «Інформатика», «Образотворче мистецтво», «Соціально-побутове орієнтування».

За ред. Макарчук Н. О.

5

mon.gov.ua

2014

 1.  

Програми з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування» (варіативний модуль «Подорож у життя»)  для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з  інтелектуальними порушеннями.

Міненко А. В.,  Грикун А. С.

5-10

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2017

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Редько Л. О., Безкоровайна Л. А., Гладченко І. В.

5-10

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2017

 1.  

Програма  з корекційно-розвиткової роботи «Театральна логоритміка» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Папета О. В., Іванченко С. В.,

Гладченко І. В.

5-10

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2017

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» (барабанотерапія) для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Сухорукова О., Василевська Л., Гладченко І. В.

5-10

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2017

 1.  

Програма  з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична культура» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Бобренко І. В.

5-10

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2017

 1.  

Комплект навчальних програм для 6-7 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталихдітей: «Українська мова», «Українська література», «Математика», «Природознавство», «Фізика і хімія в побуті», «Трудове навчання: «Квітникарство», «Швейна справа», «Взуттєва справа», «Офісно-палітурна справа», «Сільськогосподарська справа», «Художні вироби з деревини та металу», «Кухарська справа»», «Інформатика», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Історія України 7-9 класи», «Географія 6-9 класи», «Образотворче мистецтво 6-8 класи». 

За ред. Колупаєвої А. А.,

Макарчук Н. О.

6-7

mon.gov.ua

2015

 1.  

Географія

Липа В. О., Одинченко Л. К.

6-9

Поліграфкнига

2010

 1.  

Природознавство

Блеч Г. О.

5-9

Поліграфкнига

2010

 1.  

Соціально-побутове орієнтування

Мерсіянова Г. М.,

Гіренко Н. А.

5-10

mon.gov.ua

2010

 1.  
Українська мова
Кравець Н. П.
5-10
Інкунабула
2008
 1.  
Читання
Кравець Н. П.
5-10
Інкунабула
2008
 1.  

Фізика і хімія у побуті

Бондар В. І.,Заяц І. В.

7-9

Поліграфкнига

2010

 1.  

Трудове навчання. Швейна справа

Мерсіянова Г. М.

4-10

Поліграфкнига

2010

 1.  

Трудове навчання. Квітникарство

Чеботарьова О. В.

4-10

Поліграфкнига

2010

 1.  

Основи здоров’я

Вдовіченко І. В.

5-10

Поліграфкнига

2010

Підручники

 1.  

Буквар

Вавіна Л. С.

підг., 1

Інкунабула

2017

 1.  

Навчальний посібник з письма (ч.1)

Вавіна Л. С., Кравець Н. П.

підг., 1

Інкунабула

2013

 1.  

Навчальний посібник з письма (ч.2)

Вавіна Л. С., Кравець Н. П.

підг., 1

Інкунабула

2013

 1.  

Буквар

Вавіна Л. С.

підг., 1

Інкунабула

2013

 1.  

Природознавство

Трикоз С. В.

підг.

Оберіг

2014

 1.  

Основи здоров’я

Гладченко І. В.

підг.

Оберіг

2014

 1.  

Трудове навчання

Чеботарьова О. В., Гнатенко В. С.

підг.

Либідь

2015

 1.  

Соціально-побутове орієнтування

Ярмола Н. А.

підг.

Либідь

2015

 1.  

Математика

Ардобацька К. В.

1

Либідь

2015

 1.  

Соціально-побутове орієнтування

Ярмола Н.А.

1

Либідь

2016

 1.  

Основи здоров’я

Гладченко І.В.

1

Либідь

2017

 1.  

Трудове навчання

Чеботарьова О. В.,

Гнатенко В. С.

1

Либідь

2016

 1.  

Математика

Королько Н. І.

2

Либідь

2014

 1.  

Трудове навчання

Чеботарьова О.В.,

Гнатенко О.В.

2

Либідь

2016

 1.  

Навчальний посібник з математики

Королько Н. І.

2

Либідь

2015

 1.  

Літературне читання

Кравець Н. П.

2

Інкунабула

2015

 1.  

Українська мова

Висоцька А. М., Блеч Г. О.

2

Либідь

2016

 1.  

Природознавство

Трикоз С. В.

2

Либідь

2016

 1.  

Математика

Ардобацька К. В.

3

Либідь

2013

 1.  

Українська мова

Висоцька А.М.

3

Либідь

2017

 1.  

Літературне читання

Вавіна Л. С.

3

Інкунабула

2016

 1.  

Трудове навчання

Чеботарьова О.В.,

Гнатенко В.С.

3

Либідь

2017

 1.  

Трудове навчання

Мерсіянова Г. П.,

Хохліна О. П.

3

Ліга

2009

 1.  

Математика

Королько Н.І.

4

Либідь

2017

 1.  

Українська мова

Ільїна В. В.,

Дубовецький О. Л.

4

Освіта

2000

 1.  

Швейна справа

Мерсіянова Г. М.,

Альонкіна Н. П.

4

Форум

2001

 1.  

Українська мова

Плешканівська Г. М.

5

Богдана

2007

 1.  

Українська література

Кравець Н.П.,

Дмітрієва М.В.

5

Інкунабула

2016

 1.  

Математика

Чекурда В. В. та ін.

5

Перун

2005

 1.  

Швейна справа

Мерсіянова Г. М.

5

Благовіст

2001

 1.  

Соціально-побутове орієнтування «Світ навколо тебе»

Дробот Л. С.

5

Проза

2005

 1.  

Навчальний посібник «Світ навколо тебе»

Гіренко Н. А., Кізіченкова С. М.

5

Либідь

2015

 1.  

Математика

Королько Н. І.

6

Либідь

2014

 1.  

Швейна справа

Мерсіянова Г. М., 

Альонкіна Н. П.

6

Либідь

2013

 1.  

Навчальний посібник з трудового навчання швейній справі

Мерсіянова Г. М.,

Альонкіна Н. П.

6

Либідь

2013

 1.  

Природа рідного краю

Одинченко Л. А.,  Липа В. О.

6

Либідь

2013

 1.  

Читанка

Турчинська В. Є.

6

Освіта

2000

 1.  

Природознавство. Нежива природа.

Стожок Л. С., Любарець О. В.

6

Освіта

2002

 1.  

Соціально-побутове орієнтування «Світ навколо тебе»

Дробот Л. С.

6

Проза

2005

 1.  

Трудове навчання

Терещук Б. М.

6

Благовіст

2002

 1.  

Швейна справа

Мерсіянова Г. М., 

Альонкіна Н. П.

6

Либідь

2013

 1.  

Навчальний посібник  з трудового навчання «Швейна справа»

Мерсіянова Г. М.,

Альонкіна Н.  П.

6

Либідь

2013

 1.  

Географія

Дробот Л.С.,Одинченко Л. К.

7

Проза

2005

 1.  

Історія України

Косенко Ю.М.

7

Букрек

2016

 1.  

Фізика

Бондар В. І., Заєць Т. В.

7

Інкунабула

2008

 1.  

Соціально-побутове орієнтування «Світ навколо тебе»

Дробот Л. С.

7

Проза

2009

 1.  

Українська мова

Сидоренко І. М.

7

Освіта

2000

 1.  

Літературне читання

Кравець Н. П., Єременко І. Г.,

Чекурда О. Д.

7

Інкунабула

2014

 1.  

Природознавство. Рослини

Гурина Г.  І., Чопик Г. Я.

7

Богдана

2003

 1.  

Трудове навчання

Терещук Б. М.

7

Благовіст

2003

 1.  

Літературна читанка

Нижник Л. І.,  Сагірова О. С.

8

Освіта

2001

 1.  

Оповідання з історії України

Плешканівська Г. М.

8

Богдана

2002

 1.  

Фізика

Бондар В. І., Гнатюк Л. М.

8

Богдана

2002

 1.  

Трудове навчання

Терещук Б. М.

8

Благовіст

2003

             

 

Річний звіт про діяльність закладу за 2019-2020 навчальний рік.

 

Річний звіт про діяльність закладу за 2019-2020 навчальний рік

 

 1. Аналіз методичної роботи

У 2019-2020 навчальному році методична робота школи-інтернату була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеної чинним законодавством про освіту, надання методичної допомоги адміністрацією школи-інтернату педагогічним працівникам щодо оволодіння інноваційними технологіями навчання.

Згідно з планом роботи школи-інтернату на  2019 – 2020 навчальний рік педагогічний колектив   працював  над єдиною методичною  проблемою «Підвищення   навчально-виховного процесу      на     основі     здійснення корекційно-індивідуального підходу.  Виховання  свідомої  дисципліни  та культури   поведінки   школярів.»

Велика увага в школі-інтернаті приділяється самоосвіті педагогічних працівників як в одному з напрямків підвищення професійної майстерності педагога.

Протягом навчального року відбулися засідання методичних об’єднань вчителів початкових класів, вчителів-предметників, вихователів.

Більшість відвіданих протягом року уроків, виховних заходів проведено на належному методичному рівні.

Успіху в роботі вчителів, вихователів сприяла творча активність, взаємодопомога та взаємовідвідування уроків, виховних заходів, обмін досвідом під час проведення відкритих уроків, виховних заходів, використання нестандартних форм організації навчально-виховного процесу, доцільне використання наочності та тісний зв'язок в роботі.

 1. Наслідки атестації педагогічних працівників школи-інтернату

Завдання атестації були:

 • активізація творчої професійної діяльності вчителів та вихователів;
 • стимулювання безперервної фахової та загальної освіти;
 • підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і виховання учнів;
 • забезпечення соціального захисту педагогів;
 • стимулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання знань предмета, що викладається та напряму педагогічної діяльності, методики викладання та виховання.

Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення його успіхів у справах освіти, виховання і розвитку учнів.

Адміністрацією школи-інтернату в 2020-2021 навчальному році було видано ряд відповідних наказів, що відповідають вимогам чинного законодавства.

Проведено засідання атестаційної комісії І рівня, де розглянуто питання щодо розподілу функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії, затверджено графік проведення атестації у поточному навчальному році, розглянуто атестаційні листи, заслухано тих, хто атестується, прийняті відповідні рішення тощо. Всі педагогічні працівники попередньо пройшли курси підвищення кваліфікації при  Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка в 2019 році.

У 2020 році атестовано 4 педагогів.

Питання щодо організації та результатів атестації педагогічних працівників школи-інтернату в 2019-2020 навчальному році були розглянуті на засіданні педагогічної ради, нараді при директорові.

 

 1. Аналіз виконання навчальних програм

 

На виконання плану роботи школи-інтернату на 2019-2020 навчальний рік адміністрацією було проаналізувано стан виконання навчальних програм. Вивчення питання показало, що викладання навчальних предметів здійснюється за освітньою програмою школи-інтернату, розробленої та затвердженої у встановленому чинним законодавством порядку.

Вивчення стану інформаційного забезпечення управлінської діяльності адміністрації навчального закладу щодо навчального плану і програм показало, що:

 • розклад уроків відповідає освітній програмі школи-інтернату;
 • усі учителі пройшли інструктаж щодо порядку ведення класних журналів.

Учителі навчальну програму виконали повністю як за кількістю годин, так і змістовно. Кількість  контрольних робіт, диктантів відповідає запланованим та записам на сторінках класних журналів.

У школі-інтернаті склалася система контролю за станом ведення шкільної документації. Впродовж навчального року видано аналітичні накази за підсумками перевірки ведення шкільної документації, з результатами яких колектив школи-інтернату ознайомлено на нарадах при директорові.

Відповідно до плану роботи протягом року перевірявся стан ведення зошитів учнями з математики та української мови.

 

 1. Аналіз навчальної роботи школи-інтернату

 

У 1-4 класах у 2019-2020 навчальному році навчалося 27 учнів. Навчання велося за типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами. У початковій школі з 1 вересня функціонувало 4 класи, у яких працювали учителі початкових класів, вчителі-предметники з навчальних предметів «музичне мистецтво», «ритміка», «фізична культура», «лікувальна фізкультура», вчитель-логопед з «розвитку мовлення» та вихователі. Учителі працювали в тісному контакті з учителями-предметниками, із вчителем-логопедом.

Станом на 29.05.2020 року всі учні 5-8 класів атестовані.

Всі учні 1-8-х класів рішенням педагогічної ради та наказом в.о.директора переведені до наступного класу.

Уроки та виховні заходи мають корекційно-розвиткову спрямованість, яка стимулює в учнів розумову діяльність, пізнавальний інтерес до навчальних предметів.

Все це відіграє важливу роль щодо корекції розумових та фізичних вад учнів з особливими освітніми потребами. Учні володіють необхідними знаннями з усіх предметів в рамках вимог навчальних програм для спеціальної школи. При плануванні уроків всі вчителі приділяють значну увагу індивідуальній роботі з кожним учнем, підбираючи такі методи і прийоми навчання, які б дали змогу кожній дитині оволодіти певними знаннями та навичками.

Проте слід відзначити, що окремі вчителі працюють не на рівні сучасних вимог, не враховують індивідуальних особливостей дітей, недостатньо здійснюють диференційоване навчання, не приділяють уваги учням, що мають початковий рівень успішності.

 

 1. Аналіз роботи з питань охорони праці

Одним з пріоритетних напрямків роботи закладу є охорона праці учасників навчально-виховного процесу є створення належних, безпечних і здорових умов праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з охорони праці.

Адміністрація закладу приділяє багато уваги забезпеченню належного утримання будівлі, веде постійний контроль за їх технічним станом.

         Загальний стан матеріально-технічної нормативності охорони праці задовільний.   Використання навчальних кабінетів раціональне. Освітлення відповідає стандартам. Забезпечено чіткий режим для учнів. Обладнання харчоблоку та пральні укомплектоване, відповідає нормі.

Технічний стан діючих ліній електромереж, контуру заземлення, внутрішніх мереж водопостачання, внутрішніх мереж каналізації, теплопостачання у нормі. Постійно контролюється технічний стан, здійснюються ремонтні роботи.

Благоустрій та прибирання прилеглої території, розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази будівлі школи здійснюється за діючим планом.

 

 1. Аналіз роботи з питань охорони життєдіяльності учнів

 

На початку року 01.09.2019 року з учнями всіх класів був проведений вступний інструктаж з записом у класному журналі, про виїзд учнів за межі закладу та проведенні масових заходів здійснюються записи у журналі «Реєстрації цільових інструктажів».

З метою створення безпечних умов навчання, праці, відпочинку, збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, адміністрацією школи-інтернату протягом 2019/2020 навчального року проводилась цілеспрямована робота з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всіх видів дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності.

В школі-інтернаті проводиться цілеспрямована робота по створенню здорових і безпечних умов навчання, праці. Безпосередня відповідальність за організацією зазначеної роботи покладається на в.о.директора, заступника з НВР, завідуючого господарством, інженера з охорони праці тощо.

Постійно проводиться робота по поліпшенню охорони життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, покращення умов їх праці і навчання. З метою недопущення нещасних випадків та усунення загрози життю учасників навчально-виховного процесу, питання щодо посилення роботи з електробезпеки тримаються на постійному контролі.

На початку навчального року поновлені інструкції з охорони праці, техніки безпеки, заведено відповідні журнали.

На постійному контролі перебувають такі питання як проведення   інструктажів з учнями та працівниками з питань безпеки життєдіяльності, приведення у відповідність до вимог Державних нормативних актів документації з охорони праці. Значна увага приділяється формуванню здорового способу життя і навичок безпечної поведінки.

 

 1. Аналіз роботи шкільного психолого-педагогічного консиліуму

У 2019/2020 навчальному році шкільний психолого-педагогічний консиліум працював згідно з планом роботи та графіком роботи. Учні, які обстежені членами консиліуму, фіксуються у журналі. Ведуться протоколи шкільного психолого-педагогічного консиліуму.

Під час обстеження учнів консиліум керується аналітичними матеріалами вивчення особливостей інтелектуального розвитку школяра.

На початку навчального року були обстежені діти, які зараховані до 1-го класу, з метою вивчення рівня їхньої підготовки, адекватних умов навчання кожного з них. Надано рекомендації щодо розподілу учнів на трудові та фізкультурні групи, проведено розподіл учнів для проведення уроків з розвитку мовлення, для занять лікувальною фізкультурою.

В жовтні 2019 року було вивчено рівень адаптації учнів при переході до школи ІІ ступеню, проведено засідання на тему "Обговорення матеріалів вивчення рівня шкільних знань та пізнавальних можливостей учнів 5 класу та їхадаптації до нових умов навчання". Сестра медична Матеїшен Т.М., ознайомила з результатами поглибленого медичного огляду учнів, членами шкільного психолого-педагогічного консиліуму були надані рекомендації.

На засіданні обговорені виступи "Причини та корекція труднощів у навчанні дітей з порушенням розумового розвитку", "Стан корекційної роботи в спеціальній школі", які підготували члени шкільного психолого-педагогічного консиліуму.

 

 1.  Аналіз роботи шкільної бібліотеки

Усю роботу бібліотека проводить згідно з планом роботи школи-інтернату на рік, виходячи з основних документів про школу та нормативно-правових документів, якими визначається діяльність бібліотеки.

Основними завданнями шкільної бібліотеки є:

- виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, шанобливого ставлення до книги;

- формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до рідного краю;

-  сприяння самоосвіті учнів та вчителів за допомогою різних форм  і методів роботи;

- формування, використання і зберігання бібліотечного фонду;

- популяризація літератури та книги.

         У бібліотеці оформлені постійно діючі полички: «Україна наша батьківщина», «Зарубіжна література», «Письменники України», «Світ чудес», «Нові надходження».

Протягом року були організовані тематичні виставки літератури : «Здоровий спосіб життя», «Підліток і закон», «Про права дітей», "Природа  рідного слова»,  «Обряди, звичаї, традиції українського народу в дні новорічно-різдвяних свят»,  «Мова моя калинова», «Нехай мої співи літають по рідній коханій  моїй стороні…», «Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги», «Надії зеленого дому», «Мужність і біль Чорнобиля», «Тобі чий подвиг безсмертний», «Я перед нею помолюсь, як перед образом святим», «14 жовтня –День українського козацтва».

Проведено  бібліотечні заняття:

- екскурсія «Знайомство з шкільною бібліотекою», правила спілкування з книгою, як створюють книжку 1 клас;

- «Читач у бібліотеці «Основні елементи книги» 2 клас;

- «Структура книги», «Твій друг - підручник», 3 клас;

- «Помічники у виробі книжок», «Періодичні видання для дітей» 4 клас;

- «Твої друзі словник», 5 клас;

- «Як читати книгу, нотатки пр. прочитане», 6 клас;

- «Книги морська глибина», «Як навчити дітей працювати з книгою» 8 клас;

Багатогранна робота ведеться з виховання бережливого ставлення до книги,  до шкільного підручника. З метою якісного і довготривалого збереження підручників бібліотекарем разом з  активом читачів було проведено акцію «Живи книго!». У межах акції проводились заходи зі збереження підручників, огляди-рейди по класах.

 1. Аналіз роботи медичної служби школи-інтернату

План роботи медичних працівників комунального закладу "Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" на 2019/2020 навчальний рік складено на підставі нормативних документів, якими у своїй діяльності керуються сестри медичні протягом всього часу, а саме: Конституції України, Законів України "Про освіту", наказів Міністерства охорони здоров`я України №38 від 28.03.1994 р.,"Про організаціюта проведення заходів по боротьбі з педикульозом", наказом МОЗ України від 20.02.2013 р. №144 "Державні санітарні норми та правила", наказ №518/674 від 20.07.2009 року "Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх закладах", наказ №37 від 28.01.2014 року "Про дотримання ДСНіП", "Методичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини".

В своїй діяльності медична служба керується чинними нормативними документами, розпорядженнями, наказами в.о.директора школи-інтернату.

Завдання над якими працювала медична служба школи-інтернату протягом 2019/2020 навчального року:

- огляд дітей медичними працівниками після канікул на наявність педикульзу та шкіряних захворювань;

- заведений на всіх учнів школи-інтернату листів здоров`я;

- ведеться постійний контроль за графіком проходження працівниками школи-інтернату медичного огляду

- постійно здійснюється контроль за зовнішнім виглядом учнів,

- здійснення контролю за температурним режимом у класах та спальних кімнатах;

- проводиться аналіз виконання натуральних норм по харчуванню учнів, списання медикаментів та аналіз виконання профілактичниих щеплень;

- постійно проводиться просвітницька робота з педагогами, батьками та технічним персоналом.

 

 1. Аналіз роботи психологічної служби школи-інтернату

Практичний психолог у 2019-2020 навчальному році у своїй діяльності дотримувалася  затвердженого графіку та плану роботи, який чітко відповідав плану роботи школи-інтернату  на рік. Робота здійснювалась у наступних напрямках: організаційно-методичний, психодіагностичний, корекційно-розвивальний, консультаційний, просвітницький.

По всіх напрямках зміст роботи психологічної служби не суперечив вимогам чинного Законодавства України.

 Працювала  за наступними завданнями:

- здійснювала  соціально-психологічний супровід  учнів школи  з метою сприяння   розвитку індивідуальності кожної дитини,  збереження всіх форм її здоров’я;

-  працювала над формуванням у учнів  стійкої позитивної навчальної мотивації, підготовки досамостійного життя в суспільстві після завершення навчання;

 • сприяла створення  умов, які зменшували б вірогідність виникнення у дітей «групи ризику» відхилень  у розвитку. Для цього отримувала запит від педагогів  на роботу з конкретними проблемними дітьми, проводила їх діагностику, профілактику дезадаптивної поведінки, надавала рекомендації всім учасникам навчально- виховного процесу;
 • проводила  попереджувально-профілактичну роботу:
  • з  учнями через проведення виховних годин та годин спілкування;
  • З педагогами та батьками проведення індивідуальної бесіди  превентивного виховання;
 • забезпечувала учням психологічну підтримку  і захист у важких ситуаціях. Аналізувала конфлікти і надавала рекомендації по їх розв’язанню.

З метою збереження та зміцнення психічного здоров’я всіх учасників навчально- виховного  процесу проводила психологічну просвіту:

-  педагогічну компетентність  формувала через:

    *  проведення психолого- педагогічних семінарів,

    *  проведення індивідуальних консультацій.

-  психологічну просвіту учнів і  батьків здійснювала через:

  *  проведення індивідуальних бесід,

  * проведення індивідуальних і групових консультацій.

Пріоритетними напрямками у роботі психологічної служби були:

 • визначення рівня розвитку учнів 1 класу  та психологічний супровід процесу адаптації першокласників до шкільного життя;
 • формування у вихованців школи   безпечної поведінки в  ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я;
 • соціально-психологічна  підтримка   батьків вихованців школи;
 • превентивне виховання, метою якого є формування у дітей та підлітків

навичок здорового способу життя, профілактична робота з подолання явищ

жорстокості, насильства, злочинності, правопорушень, негативних явищ,

суїцидальної поведінки;

 • попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед

здобувачів освіти;

 • формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків;
 • формування здорового соціально-психологічного клімату у класних

колективах, педагогічному колективі і закладі в цілому;

 • Просвітницька робота серед батьків  проводилася через тематичні індивідуальні консультації «Про причини  труднощів адаптації і шляхи взаємодії в їх подоланні»,  «Як допомогти дитині в навчанні».

 

 

11. Аналіз роботи соціального захисту учнів школи-інтернату за 2019-2020 навчальний рік
         Діяльність соціального педагога здійснювалася на основі річного плану навчального закладу. Передумовою планування роботи на рік був аналіз діяльності за попередній рік з урахуванням специфіки виконаної роботи. Наприкінці кожного року соціальним педагогом подається аналітичний звіт, де відмічаються кількісно-якісні результати виконаної роботи.

Проблема, над якою працювала педагог соціальний  "Соціальний та правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

Протягом 2019-2020 навчального року були здійснені такі заходи щодо соціального захисту учнів:

- проводились ознайомлення педагогічного колективу з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства;

- розглядались питання соціального захисту дітей пільгових категорій на нарадах при директорові, засіданнях педагогічних рад;

- забезпечувався захист майнових та житлових прав вихованців;

- створений та систематично оновлюється банк даних на всіх вихованців закладу.

Пріоритетний напрямок роботи соціального педагога є «Профорієнтаційна робота з учнями закладу». В цьому напрямку педагог соціальний проводила спочатку діагностичну роботу (анкетування, бесіди з учнями, педагогами та батьками), різноманітні просвітницькі заходи, на яких розглядалися особливості тих чи інших професій, і найголовніший етап цього напрямку роботи – допомога дітям у працевлаштуванні, виборі закладу подальшого навчання, тощо.

Багато уваги педагог соціальний  приділяла консультативній роботі з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Зокрема, з учнями під час консультацій розглядалися такі питання як культура поведінки, складнощі спілкування з однолітками, з педагогами, профілактика бродяжництва, тощо.

Соціально-педагогічна просвіта учнів проводилася за наступними темами:                                                                                                                 

 • правова просвіта;
 • захист від насильства;
 • види насильства;
 • кримінальна та цивільна відповідальність, тощо.

Соціальною    службою    школи    здійснювалась      робота щодо вирішення соціальних проблем, призначення соціальних виплат, оформлення пенсії по інвалідності, оформлення пенсії по втраті годувальника.

         Проводились індивідуальні та групові бесіди на теми:

 • «Твоє життя - твій вибір»;
 • «Правда про наркотики»;
 • «Я обираю життя»;
 • «Закон і ми»;
 • «Життя - найвища цінність»;
 • «Куріння чи здоров’я - вибирати тобі»;
 • «Наслідки протиправної поведінки»;
 • «Щодо жорстокого поводження між однолітками».

     Проводилися зустрічі з працівниками поліції, службою у справах дітей. Створено соціальний паспорт школи та класів на основі зібраної бази даних. Класним керівникам, вихователям надається інформація про соціальне становище тієї чи іншої дитини. Ведеться робота щодо встановлення родинних зв’язків між братами і сестрами, родичів вихованців школи-інтернату.

 

 1. Аналіз виховної роботи

У 2019-2020 н.р  виховна робота була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

  Виховна робота в школі була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», основних аспектів Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

За   2019/2020 навчальний рік у школі було проведено щорічні виховні заходи: свято Першого дзвоника; День захисника України; День партизанської слави; День миру; День пам’яті жертв голодоморів 1932-1933рр., акція «Запали свічку!»; День вчителя; День української писемності та мови; День інвалідів; Всесвітній День боротьби зі Снідом; конкурси «Осінь золота»; «Козацькі розваги» до Дня збройних сил України; бібліотечні свята;  спортивне свято до Дня Українського козацтва;  заходи до дня визволення України від нацизму;  заходи до Дня Святого Миколая; новорічні та різдвяні свята для учнів 1-8 класів.

Постійно проводилася робота з попередження дитячого травматизму серед учнів. Проведено планові бесіди, інструктажі. Із метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму та запобігання бездоглядності серед неповнолітніх, у вересні було проведено Всеукраїнські рейди: «Урок» та «Увага! Діти – на дорозі!», Тиждень безпеки дорожнього руху.

 Щоденно контролювався стан відвідування учнями занять, щомісяця проводилися рейди з профілактики правопорушень та злочинності серед учнів: „Урок”,  «Ні!»запізненням». Систематично проводилася робота проти запізнення учнів до школи: бесіди з учнями, батьками.

Активно проводилися виховні заходи зі сприяння зміцненню здоров'я: День фізкультури та спорту, Олімпійський тиждень», «В здоровому тілі – здоровий дух», змагання до Дня Збройних Сил України. Забезпечувався розвиток фізичних здібностей не тільки на уроках, а й у позаурочний час. Інструктор з фізичної культури проводив спартакіади, змагання, спортивно-ігрові заходи. Проводилися рухливі ігри в позаурочний час і на перервах, фізкультхвилинки під час занять. 

Напередодні Дня українського козацтва та Дня Захисника України  учні побували у віртуальній подорожі  «Козацькими стежками», де дізналися  про життя українського народу у давні часи.

В рамках Тижня протидії булінгу для учнів школи, соціальний педагог та практичний психолог провели  тренінгове заняття «Зупинимо булінг!», інтерактивне заняття «Стоп булінг!» 

Педагогічний колектив школи проводили роботу по правовому та моральному вихованню учнів. Учителі та вихователі на уроках і виховних годинах прищеплювали повагу до Конституції України, державних символів, прав і свобод громадян. Із метою правової освіти та правового виховання учнів, у школі  проведено Всеукраїнський тиждень права, присвяченого Дню захисту прав людини, Тиждень превентивного виховання «Там, де права, там і відповідальність» Тиждень толерантності    «Толерантність у нашому житті»

Під час Тижня толерантності у школі було проведено наступні заходи:

-година спілкування «У світі толерантності» (для учнів 1-4 класів);

-година спілкування «Стежкою добра» (для учнів 5-6 класів);

-інтерактивне заняття «Планета толерантності: мистецтво жити гідно»;

-анкетування «Наскільки я толерантний»;

-акція «Квітка толерантності»;

-виставка малюнків  «Ми - різні, ми - рівні».

 Проводили виставку учнівських робіт   осінніх композицій «Золота красуня – осінь чарівниця! По землі ступає, золотом  іскриться», на якій кожен клас представив свої композиції з квітів, овочів та фруктів, виставку  учнівських творчих робіт, креативних ялинок і ялинкових іграшок власними руками «Новорічна композиція».

Велика увага в школі приділялася естетичному вихованню учнів. Протягом  2019-2020 н.р. проводилися різноманітні заходи, які формували в учнів естетичні погляди, смаки, почуття прекрасного, розкривали нові таланти:  літературно-пісенна вітальня до Дня вчителя, свято осені «Золота осінь», позакласний виховний захід до Дня Святого Миколая, новорічний ранок для учнів початкових та середніх класів, вечір відпочинку: «Життя без любові, що небо без сонця», присвячений Дню Святого Валентина, святковий  концерт-привітання зі святом 8 Березня для  працівників  школи  «Вітаємо, любі жінки».

З метою організації змістовного дозвілля учнів у школі працювали гуртки:   образотворчого мистецтва  (кер. Скрипник А.М.), вокально-хоровийк  (кер. Богачук Т.В..), танцювальний «Веселий каблучок» ( кер. Богачук Т.В.),  «Цікава інформатика»       ( кер.Скрипник А.М.),  «Умілі руки» (кер. Лещенко І.В.).    Керівники гуртків  широко використовують наочність, зв’язок з життям, розширюють і поглиблюють набуті уміння і навички гуртківців, постійно вдосконалюють  систему гурткових занять, використовують  інтерактивні форми та методи,  широко залучають гуртківців до проведення масової та суспільно – корисної роботи.

Згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2020 року № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) та виконання Освітньої програми закладу навчальна та виховна робота з учнями проводилась дистанційно.

За період карантину (12.03.2020 – 29.05.2020р.) згідно поставлених завдань навчально - виховної роботи в закладі  в дистанційному форматі здійснювалося:

 •  Формування інтересу до навчання, формування потреби постійно активізовувати свою пізнавальну діяльність.
 •  Формування вміння бачити прекрасне у природі, творах мистецтва, у людських відносинах.
 •  Залучення батьків до навчання та виховання дітей.
 •  Формування в учнів особистісних рис громадянина України, наслідування духовним цінностям українського народу.
 •  Виховання в учнів любові до рідного краю, до України, поваги до державних символів та народних традицій.

Під час карантину, в умовах дистанційного навчання, педагогічний колектив школи-інтернату здійснював навчально-виховну діяльність учнів через Viber та у телефонному режимі. Навчальні завдання педагоги давали дітям на основі календарно-тематичного  планування. Кожним педагогом складено план індивідуальної роботи під час карантину. Згідно плану індивідуальної роботи кожного дня розроблялися і розміщувалися у соціальній мережі завдання  та відео-аудіо супровід пояснення матеріалу для учнів 1-8 класів, для дітей, які не мають доступу до інтернету – у телефонному режимі ( 8 учнів); надавалися індивідуальні консультації для батьків та учнів у телефонному режимі; перевіряли виконання завдань, здійснювали підбір корекційно-розвивальних вправ для уроків математики та української мови, щоденно контролювався стан здоров’я учнів.

Для здійснення поставлених задач  в умовах дистанційного навчання було створено группу в соціальній мережі інтернет. Щодня, за розробленими та погодженими керівництвом школи індивідуальними планами  роботи, батьки (як учасники освітнього процесу) та учні, отримували рекомендації та відео пізнавального характеру.

Для забезпечення виконання роботи виховного спрямування для учнів було проведено:

 - онлайн-бесіди про особисту гігієну учнів та профілактику інфекційних хвороб;

- м/ф «Уроки обережності» про правила користування побутовими приладами;

- «Вивчаємо християнські традиції. «Розмалюй писанку»;

 - година спілкування на тему: «Поговоримо про ввічливість», «Добро і милосердя у нашому житті»;

- Проведення бесід із правил поведінки;

 - бесіда «Правила поведінки під час карантину»;

- онлайн-бесіда «Вивчаємо Великодні традиції»;

- бесіда «Від чого залежить здоров’я»;             

- дистанційний відео-проєкт «До Дня Вишиванки – 2020»;

- створення відео «Зі святом Останнього Дзвоника – 2020».

Для забезпечення виконання роботи спортивно-оздоровчого спрямування систематично надсилалися:

- відео з комплексом спортивних загальнорозвиваючих вправ;

- дихальною гімнастикою;

 - вправ для розвитку дрібної моторики;

- вправ для розвитку фонематичного слуху;

- гімнастики для очей тощо.

Для розвитку естетичних почуттів та творчих здібностей було підібрано матеріал:

- з виготовлення аплікації;

 - ліплення з пластиліну;

- майстер-клас з виготовлення іграшки-антистресу;

 - дидактична гра «Вірю-не вірю», «Знайди пару»;

- майстер-клас з виготовлення квітів своїми руками;

 - вправа «Кольоровий настрій»;

- прогулянка-фантазія «Коли квітне бузок».

Для забезпечення ефективної взаємодії з батьками з питань виховання дітей було здійснено:

- бесіда в онлайн-режимі «Як допомогти дитині впоратися з емоціями?»;

- консультаційна бесіда з метою формування світогляду та життєвої компетентності учня;

 - бесіда з батьками в онлайн-режимі з питань виховання учня;

- міні-лекція для батьків в онлайн-режимі «Дитяча агресія»;      

- бесіда з батьками в онлайн-режимі з формування у дитини емоційно-позитивного ставлення до навчання;

 - бесіда з батьками в онлайн-режимі на тему: «Організація дозвілля молодшого школяра», «Спілкування у сім’ї».

Проаналізувавши стан виховної роботи в  2019-2020 навчальному році, слід зазначити, що класні колективи 1-8-х класів під керівництвом класних керівників та вихователів, за участі шкільного самоврядування, активно долучалися до проведення позакласних та позашкільних заходів різного спрямування. Учнівський комітет працював згідно  плану роботи, проводив рейди по перевірці санітарного стану класів, відвідування уроків. Систематично на лінійках, розглядалися щоденні питання із життя школярів. Проте, слід звернути увагу на покращення діяльності учнівського самоврядування школи.

 Отже, можна зазначити, що виховна діяльність у школі проводиться на належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще є деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і педагогам, і учням, і батькам.

 1. Господарська діяльність, матеріально-технічна база школи-інтернату

         З метою  зміцнення матеріально-технічної бази школи-інтернату, забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу, при підготовці до нового навчального року було проведено поточні  ремонти, а саме:

 • у 2 спальних кімнатах  та 2 класах  замінено шпалери;
 •  у 2 класах та 2 спальних кімнатах,  замінено лінолеум;
 • проведено ремонтні роботи у класних та спальних кімнатах, медичному блоці, їдальні, кухні, котелень, коридорах, банно-пральному комплексі;
 • покрашено марші на спальному та навчальному корпусах.

 

Зарахування дітей до закладу

 Зарахування до спеціального закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі - батьки) чи повнолітньої особи, поданої особисто (додаток).

До заяви додаються:

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);

висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;

висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);

рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

 

 

                     

 

                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

 В.о.директора КЗ «Піщанська

спеціальна школа»

                                                                                                           Безугла Г.П.

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

 

комунального закладу

 „Піщанська  спеціальна  школа

 Одеської обласної ради”

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

(протокол №1

                                                                                                                      від 28 серпня 2020)

 

 

 

КЗ «Піщанська  спеціальна школа»   працює під девізом

«В кожній дитині є сонце, тільки не треба його гасити» та забезпечує умови для відновлення здоров'я, соціальної адаптації професійної орієнтації дітей, що мають вади інтелектуального  розвитку.

 

               Розділ 1.   Загальні положення

 

У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про захист персональних даних», Положенням про спеціальну школу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2019 року № 221

Основними завданнями Закладу є:

забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими системними інтелектуальними порушеннями,   фізичними та психічними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку;

забезпечення в освітньому процесі системного психолого-педагогічного супроводження з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);

розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки та соціалізації;

сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців);

сприяння набуттю ключових компетентностей учнями (вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій батькам або іншим законним представникам учня (вихованця) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому процесі.

Відповідно до Статуту школи заклад забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти на 2 рівнях:

         - початкова освіта – 1- 4 класи;

         - базова середня освіта – 5 - 9 класи.

 В школі організовано функціонування 8 класів та  6 виховних груп і планується охопити навчанням 61 здобувачів освіти.

Головними завданнями  освітнього закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на спеціальну освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виконання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально адаптованої особистості з усвідомленою позицією;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, відновлення здоров’я, подолання порушень психічного і фізичного розвитку коригування вад розвитку і формування мовлення учнів.
 •   формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов з урахуванням індивідуальної програми розвитку шляхом спеціально організованого освітнього процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою;
 • активне впровадження  співпраці, співдружності, що передбачає повагу до особистості школярів, захищеність їх від образ, катувань, та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, поширення досвіду самоврядування, гуманізація відносин у системі «Керівник – педагоги – батьки - здобувачі освіти».

 

Розділ 2.  Структура навчального року

      2020/2021 навчальний рік починається 1 вересня 2020 року і закінчується         04 червня 2021 року.

Заклад працює за п’ятиденним  робочим тижнем.

Основні види та форми освітньої діяльності  включаються до змісту навчальних програм і реалізуються протягом навчального року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з  01.09.2020 року  по 29.12.2020 року

ІІ семестр – з 11.01.2021 року по - 04.06.2021 року

Впродовж  навчального року для здобувачів освіти встановлюються канікули :

Осінні канікули – з 24 жовтня по 01 листопада 2020 року

Зимові канікули – з 30 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року

Весняні канікули – з 27 березня по 04 квітня 2021 року

Відповідно до чинних санітарно-гігієнічних норм режиму роботи закладу освіти тривалість уроків становить:

 у першому класі - 35 хвилин,

 в других – четвертих класах – 40 хвилин,

 у п’ятих – дев`ятих – 45 хвилин.

На базі школи функціонує – 5 гуртків.

 

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу закладу

Освітній процес у спеціальній школі має корекційну спрямованість, тому вся робота педагогічних працівників школи спрямована на корекцію недоліків у фізичному, розумовому та мовному розвитку дітей та підготовки їх до життя; на вивчення особливостей психофізичного розвитку кожної дитини, забезпечення правильної організації індивідуальної, корекційно-виховної роботи, сприяння кращій соціальній адаптації здобувачів освіти.

Освітній процес та корекційно-розвиткова робота є складовою режиму дня, додержання якого є обов'язковим для усіх працівників, здобувачів освіти та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють.

Загальна мета освіти  відображається в державних документах а конкретизується і реалізовується в програмах з окремих навчальних предметів, підручниках, навчальних посібниках для педагогів, дидактичних матеріалах для здобувачів освіти. Крім загальної мети, цілі навчання з кожного предмета,  кожного заняття педагог визначає конкретні завдання. При плануванні навчального заняття (уроку) реалізуються три основні групи взаємопов’язаних завдань:

 • навчальні – оволодіння знаннями, уміннями, навичками;
 • корекційно-розвивальні – розвиток емоційно-вольової, діяльнісно-поведінкової сфери особистості;
 • виховні – формування національно-патріотичної, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 Напрямки діяльності школи:

 • діагностичне вивчення здобувачів освіти (стосується перших класів та новоприбулих учнів);
 • визначення готовності школярів до навчальної діяльності;
 • визначення рівня знань, умінь та навичок у відповідності з вимогами певного предмету та класу;
 • з'ясування причин труднощів, які виникають у здобувачів освіти під час навчання, виявлення прогалин у шкільних знаннях, уміннях та навичках, внесення коректив спрямованих на усунення цих недоліків у діяльності здобувачів освіти і педагога;
 • виявлення здатності школяра використовувати різні види допомоги (практичної, вербальної, загальної, аналітичної, обмеженої, поширеної, глибокої);
 • визначення режиму фізичного та розумового навантаження учнів;
 • підбір відповідних методів, засобів та шляхів корекційного впливу на особистість, своєчасне визначення нових напрямків роботи з ними, прогнозування їх стану, вироблення рекомендації щодо вибору професії;
 • надання корекційної допомоги дітям, які відстають в засвоєнні навчального матеріалу з основних предметів, рекомендації вчителям навчати їх за індивідуальним планом (списки таких дітей розглядаються на засіданні психолого-педагогічного консиліму) Особливості організації роботи з дітьми, які мають проблеми особистісного розвитку, полягають в тому, що вони потребують постійного всебічного систематичного вивчення. Це питання вирішуються педагогічним колективом під керівництвом психолого-педагогічного консиліуму школи.

         Здобувачі освіти тільки тоді тягнуться до знань, коли є мотивація до навчальних дій або навчальної діяльності в цілому. З метою формування позитивної мотивації здобувачів освіти до навчальної діяльності, розвитку потреби в знаннях та інтересу до оволодіння ними, педагоги використовують різноманітні технології, форми, методи та прийоми для створення «Ситуації успіху».

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування

 

Освітній  процес у закладі здійснюється з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів відповідно до освітньої програми, розробленої закладом освіти на основі Типових освітніх програм спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується керівником Закладу.

         Школа працює за навчальними програмами, підручниками і посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, рекомендовані інститутом спеціальної педагогіки НАПН України.

         Режим роботи Закладу визначається відповідно до специфіки її функціонування з урахуванням психофізичних особливостей учнів (вихованців), вимог санітарного законодавства. Режим роботи схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником Закладу.

         Вивчення навчальних предметів забезпечує всебічний розвиток та соціально необхідний для кожного школяра рівень знань, умінь і навичок. Водночас у школі в процесі навчання і виховання розв’язуються соціальні завдання: максимальне подолання дефектів розумового і фізичного розвитку, їх компенсація і корекція. Тому освітня програма школи включає, окрім інваріантної та варіативної складових, ще й корекційно-розвиткову частину.

Типову освітню програму для 1-3-х класів для дітей з інтелектуальними порушеннями розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти, з урахуванням Типових освітніх програм, сучасних досягнень та спеціальної педагогіки та психології щодо навчально-пізнавальних можливостей дітей з інтелектуальними порушеннями.

Зміст програми має потенціал для формування у школярів з інтелектуальними порушеннями таких ключових компетентностей:

 • володіння державною мовою, що передбачає елементарні уміння та навички (в межах мовленнєвих можливостей) усно і письмово висловлювати свої думки, усвідомлення ролі мови для спілкування та культурного самовираження;
 • можливість спілкуватися рідною мовою (в межах пізнавальних можливостей), що передбачає використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади;
 • математична компетентність, що передбачає застосування (в межах пізнавальних можливостей) математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;
 • компетентності у галузі природничих наук, що передбачають формування пізнавального досвіду, прагнення самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
 • соціально-трудової компетентності, що передбачає формування трудових умінь та навичок, що забезпечують подальшу здатність до успішного опанування основ професійно-трудової діяльності, набуття навичок практичної життєдіяльності;
 • екологічна компетентність, що передбачає сформованість уявлень щодо екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання та збереження природних ресурсів;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування елементарними основами цифрової грамотності для розвитку і спілкування, можливість безпечного використання інформаційно-комунікаційних засобів у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
 • навчання впродовж життя, що передбачає опанування життєво необхідними базовими уміннями і навичками, що сприятимуть подальшій соціальної адаптації та інтеграції в суспільство;
 • громадянські та соціальні компетентності, що передбачає уміння діяти (в межах своїх можливостей) в життєвих ситуаціях, ідентифікувати себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;
 • культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості, формування навичок культури поведінки в соціумі;
 • основи фінансової грамотності, що передбачає формування уявлень про грошові одиниці, необхідні для здійснення та організації побутової життєдіяльності, залучення до сфери соціально-побутової та елементарної економічної діяльності.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: спілкуватися, взаємодіяти та співпрацювати з дорослим та однолітками, сприймати інструкції та навчальні завдання, керувати емоціями, регулювати власну поведінку.

Мовно-літературна галузь

Основна мета мовно-літературної галузі полягає у формуванні ключової комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) в процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань. Інтегрований курс «Навчання грамоти» - важлива складова загального змісту початкової освіти дітей з інтелектуальними порушеннями, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом, а й основним засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін.

Математична галузь

Математика - один з основних предметів, що вивчається у спеціальних закладах загальної середньої освіти І ступеня для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Оволодіння математичними поняттями  спрямоване на те, щоб сформувати та розвинути в здобувачів освіти соціально-адаптивні навички та життєву компетентність, що у свою чергу сприятиме підвищенню рівня їхніх адаптаційних можливостей та самостійності.

 

 

 

 

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

(«Громадянська та історична», «Соціальна та здоров’язбережувальна»,

«Природнича» освітні галузі)

Зазначені освітні галузі можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії здобувачів освіти. Для розв'язання школярами практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Технологічна галузь. Трудове навчання

Головними завданнями технологічної освітньої галузі у початковій школі для дітей з інтелектуальними порушеннями є:

 • залучення здобувачів освіти до різних видів трудової діяльності, формування вмінь для створення виробу від творчого задуму до його втілення в готовий результат;
 • формування у здобувачів освіти культури праці та побуту, навичок раціонального ведення домашнього господарства, задоволення власних потреб та потреб інших, відповідальності за результати власної діяльності;
 • формування вміння ефективно використовувати природні матеріали з турботою про навколишнє середовище;
 • створення умов для практичного і творчого застосування традицій і сучасних ремесел.

Зміст освітньої галузі «Технології» для навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку реалізується через навчальний предмет «Трудове навчання».

Мистецька галузь. Мистецтво.

Головними завданнями мистецької освітньої галузі (образотворче мистецтво, музичне мистецтво) у початковій школі для дітей з порушеннями розумового розвитку є:

 1. Формування уявлень про образотворче мистецтво, його специфічні засоби художньої виразності, образну мову різних видів і жанрів візуального мистецтва, ознайомлення з його роллю у житті людей.
 2. Засвоєння основ образотворчого мистецтва й оволодіння елементами художньо-образотворчої грамоти й засобами виразності у процесі практичної діяльності.
 3. Розвиток адекватного емоційно-естетичного ставлення до предметів і явищ навколишнього світу й творів образотворчого мистецтва, інтересу та потреби до художньо-творчої діяльності, здатності до сприймання, розуміння і відтворення художніх образів.
 4. Корекція недоліків пізнавальної діяльності, моторно-рухової сфери, розвиток сенсорних здібностей.
 5. Виховання основних моральних якостей особистості, морального ставлення до оточуючого світу, до людей, до себе.

Завдання (освітні, виховні та розвивальні) спрямовані на формування базових освітніх компетентностей та загальний естетичний розвиток здобувачів освіти:

 • збагачення емоційно-естетичного досвіду здобувачів освіти, підведення їх до розуміння художньо-образної суті музичного мистецтва в його найпростіших втіленнях;
 • сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних здібностей здобувачів освіти;
 • виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва, введення здобувачів освіти у світ добра й краси, що є у музичних творах, засвоєння ними знань про особливості художньо-образної мови музичного мистецтва.

Фізкультурна галузь. Фізична культура

Важливим завданням освітнього процесу є забезпечення здоров’я збереження школярів з інтелектуальними порушеннями, як вагомого аспекту оптимізації їх подальшої соціальної адаптації. Для забезпечення всебічного розвитку дітей шкільного віку з особливими освітніми потребами, суттєве значення має здоровий спосіб життя та його складники, особливо - оптимальний режим організованої фізкультурної рухової активності, який сприяє формуванню здоров'я, підвищенню адаптаційного потенціалу здобувача освіти. У зв'язку з цим набуває актуальності питання оптимізації навчання школярів з інтелектуальними порушеннями, що відповідає умовам запровадження концепції Нової української школи.

 

В основу типової освітньої програми спеціальних закладів І ступеня           (4 клас) покладено систематизація матеріалів  Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами  слідуючих освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Здоров’я і фізична культура», «Технології»,   «Мистецтво».

Освітня галузь «Мови і літератури»  реалізується через навчальні предмети «Українська мова (мова і літературне читання)».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство»  реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно, – «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» (4 клас) реалізується навчальним предметом «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура».

Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров'я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових типових навчальних планів.

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмет «Трудове навчання».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Інваріантна складова навчальних планів для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов’язково включає години корекційно-розвиткових занять, спрямованих на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти.

Зміст корекційно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мети, завдань та напрямів такої роботи.

Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:

Формування        особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх

 1. психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та соціальної реабілітації дітей.
 2. Розвиток та подолання порушень усного та писемного мовлення.
 3.  Корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку, формування вмінь диференціювати рухи відповідно до ступеня мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізична культура, ритміка.

            Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти (5-9 класи), встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх спеціальних закладів загальної середньої освіти, у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами незалежно від їх підпорядкування, видів і форм власності, та варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається з семи освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура».

Освітня галузь «Мови і літератури» в навчальному плані реалізується через навчальні предмети: «Українська мова», «Українська література».

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальні предмети: «Математика» (5-9 класи - для дітей з інтелектуальними порушеннями).

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети: «Природознавство» (5-9 класи - для дітей з інтелектуальними порушеннями), та «Географія» (6-9 класи - для дітей із інтелектуальними порушеннями), «Фізика і хімія у побуті» (7-9 класи для дітей з інтелектуальними порушеннями).

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальні предмети: «Історія України» (7-9 класи для дітей з інтелектуальними порушеннями), «Я у світі» (5 клас для дітей з інтелектуальними порушеннями).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети: «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво» (5-8 класи для дітей з інтелектуальними порушеннями).

Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальні предмети «Трудове навчання», «Інформатика» (5-9 класи).

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» (5-9 класи для дітей з інтелектуальними порушеннями) та «Фізична культура» (5-9 класи). Фізичний розвиток здобувачів освіти забезпечується шляхом проведення уроків фізичної культури, занять з ритміки, лікувальної фізичної культури.

Навчальний план для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов’язково включає години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через курси для дітей з інтелектуальними порушеннями: «Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток мовлення», «Лікувальна фізкультура», «Ритміка».

Предмети та курси за вибором визначаються спеціальним закладом загальної середньої освіти у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб здобувачів освіти, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти.

Варіативна складова навчального плану використовується на:

 • підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми програми предмету здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який затверджується директором закладу освіти та погоджується заступником директора з навчально-виховної  роботи. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;
 • запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (українська мова, матетатика, географія рідного краю, вибір професій тощо);
 • індивідуальні заняття та консультації.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також завдяки запровадженню в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Навчання дітей з помірними інтелектуальними порушеннями здійснюється за спеціальними навчальними програмами та (або) за індивідуальною програмою. Допускається адаптація змісту освіти до пізнавальних можливостей здобувачів освіти, що виявляється у зменшенні обсягу матеріалу, його спрощенні за характером та структурою.

            Навчальні плани для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов’язково включають години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через курси:

для дітей з інтелектуальними порушеннями за вибором вчителя: «Соціально-побутове орієнтування» «Лікувальна фізкультура», «Розвиток мовлення»;

Корекційно-розвиткові заняття проводять педагоги спеціального закладу загальної середньої освіти: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель фізичної культури, вчитель музичного мистецтва.

У спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами години з фізичної культури враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів освіти (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2013 року № 144, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 року за №410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»).

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів освіти.

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2001 року № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Збереження здоров’я дітей належить до одного з головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Варіативною складовою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової, індивідуальні, групові заняття та забезпечено викладання регіонального компоненту варіативної складової.

Вони проводяться в другій половині дня і регламентуються окремим розкладом.

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні та групові заняття розподілено відповідно до потреб здобувачів освіти та проблеми, над якою працює заклад.

Додатковий час на предмети варіативної складової в початкових класах розподілені наступним чином:

2 клас

1 година – українська мова;

 1 година – математика;

3 клас

1 година – українська мова;

1 година – математика;

 

4 клас

1 година – українська мова;

Всього:  5 годин.

  У 2020/2021 навчальному  році  буде викладатися курс за вибором  «Основи комп’ютерних технологій» в 3,5,6,7,8,9 класах по 1 годині на  тиждень.

Всього: 6 годин.

          Трудове  навчання.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 09 жовтня 2002 року № 572 при проведенні уроків з трудового навчання у 4-9 класах здобувачі освіти класу діляться на дві групи з наповнюваністю не менше 4 здобувача освіти у кожній групі.

Трудове і професійне навчання здобувачів освіти 5-9 класів організовується з метою інтеграції та соціальної адаптації здобувачів освіти у суспільство, з урахуванням інтересів та психофізичних можливостей вихованців, місцевих умов, можливостей працевлаштування випускників, продовження їх навчання у спеціальних групах професійно-технічних училищ та ліцеїв.

У Піщанській спеціальній школі трудове і професійне навчання здійснюється за профілями:

 • столярна справа;
 • швейна справа;
 • квітникарство (практичні заняття з дітьми на земельних ділянках спеціальної школи)

На виконання Закону України “Про фізичну культуру і спорт” фізичне виховання здійснюється на уроках фізичної культури, ритміки, заняттях з лікувальної фізкультури, під час ранкової гімнастики та у спортивних гуртках з урахуванням стану здоров’я дітей під наглядом медичної сестри школи.

 

Розділ  5. Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому педагогічних технологій

 

Інваріантна складова Типових навчальних планів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів обов’язково включає години  корекційно-розвиткових занять, спрямованих на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти, а саме:

 • розвиток зорового або слухового сприймання, мовлення, пізнавальної діяльності, психофізичний, соціально-комунікативний розвиток дітей з особливими потребами, формування в них навичок просторового, соціально-побутового орієнтування тощо;
 • розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім природним середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності і творчості;
 • формування компенсаційних способів діяльності, як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання у загальноосвітній школі;

- створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та життєво важливих компетенцій.

Повноцінність базової загальної середньої освіти здобувачів освіти в школі забезпечується через реалізацію інваріантної, варіативної частин навчального плану та корекційно-розвиткових занять, які обов’язково фінансуються державою.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 128 від 20 лютого 2002 року заняття з лікувальної фізкультури проводяться  групами та індивідуально. Для занять з ЛФК укомплектовано групи по класах відповідно до висновків спеціалістами ЦРЛ.

 Наповнюваність груп 4-6 чоловік на основі однорідності дефектів за медичними показниками здобувачів освіти. Заняття з лікувальної фізкультури проводяться вчителем-дефектологом. Заняття з соціально-побутового орієнтування та ритміки проводяться в першу половину дня без поділу на групи.

Корекційні  заняття з розвитку мовлення проводяться групами та регламентуються окремим розкладом. Групи комплектуються з урахуванням однорідності мовленнєвих порушень (2-4 здобувача освіти). Тривалість індивідуальних занять – 15-20 хвилин, групових – 45 хвилин.

Для проведення самопідготовки функціонує 6 виховних груп. Самопідготовка здійснюється з 1700 до 1830 годин. У ході самопідготовки, як режимний момент проводяться фізкультхвилинки.

Для всебічного розвитку вихованців в закладі працюють гуртки за інтересами.

Вихована робота у позаурочний час здійснюється відповідно до режиму роботи школи та спрямована на формування навичок та компетентностей необхідних для успішної соціалізації дитини з особливими освітніми потребами у суспільстві.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту.

Медичне обслуговування дітей, які навчаються в школі, здійснюється  закладами охорони здоров’я за місцем проживання. Медичний персонал закладу спеціальної освіти відповідає за виконанням здобувачів освіти  листів медичних призначень лікарів медичних установ.

Медичний персонал закладу спеціальної освіти зобов’язаний надати першу медичну допомогу і звернутись до відповідного закладу охорони здоров'я.

Медичні і педагогічні працівники здійснюють системні спостереження за дітьми. Результати динамічних медичних, психолого-педагогічних спостережень систематично обговорюються на засіданнях методичних об'єднань, педагогічної ради за участю психолого-педагогічного консиліму з метою уточнення змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального підходу до дитини.

Особлива увага приділяється лікувально-профілактичній і корекційно-розвитковій роботі, життєво-практичній спрямованості навчання, що здійснюються на основі принципів диференційованого та особистісно-орієнтованого підходів.

Основними формами організації виховного процесу є колективні  справи,  ігри, конкурси, виставки, свята, вечори, змагання. При їхній підготовці й проведенні використовуються прийоми та методи актуалізації суб'єктного досвіду здобувача освіти, індивідуальної та колективної рефлексії процесу й результатів діяльності.

         Впровадження нетрадиційних педагогічних технологій  дозволяє вирішувати багато проблем розвивального, особистісно-орієнтованого навчання, диференціації, гуманізації, формування індивідуальної освітньої перспективи здобувачів освіти. Не можна не згадати про застосування комп’ютерних та мультимедійних технологій. Комп’ютерні технології не тільки допомагають організувати освітній процес з використанням інтерактивних методів, але й отримати більш сильний зворотній зв'язок. Засоби мультимедіа дозволяють забезпечити найкращу реалізацію принципу наочності, більшою мірою сприяють зміцненню знань і на практичних заняттях – умінь. Крім того, засобам мультимедіа відводиться завдання забезпечення активного діалогу «здобувач освіти – комп’ютер».

         У школі використовується, як інноваційні так і традиційні методи навчання, які є не менш  дієві, а в деяких випадках без них просто не обійтися. А.Адамський стверджував, що: «Тільки наївний або дурень може вважати, що інноваційна педагогіка є універсальною заміною традиційних методів навчання». Педагогічні працівники школи застосовують традиційні та інноваційні методи навчання у постійному взаємозв’язку, які доповнюють один одного.

Розділ  6. Показники  реалізації освітньої програми

                   Контроль за освітнім процесом здійснюється посеместрово, за рік у вигляді контрольних робіт, самостійних робіт, відвідування уроків та діагностичних відстежень. Для кожного навального предмету психолого-педагогічним консиліумом розроблені  та обговорені на засіданнях критерії щодо з’ясування  рівня засвоєння навчального матеріалу. Кожен вчитель посеместрово заповнює таблиці «Діагностика рівня знань, умінь, навичок», де на початок року, на кінець першого семестру та на кінець року висвітлюється рівень засвоєння знань кожного учня.    Підраховується загальна тенденція у навчанні – збережений рівень, динаміка, регрес. Відповідно до цього психолого-педагогічний консиліум виробляє рекомендації щодо навчання дитини надалі. Поряд з цим проводиться відстеження розвитку особистості кожної дитини. Відповідно до перспективного плану вивчення стану викладання предметів, раз на 5 років, проводиться вивчення навчальних предметів через відвідування уроків, вивчення бази викладання, рівня навченості дітей на наказ.

Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю освітньої роботи в кінці І та ІІ-го семестру, року адміністрація школи  моніторинг виконання навчальних програм та практичного мінімуму з усіх предметів.

          Засоби отримання інформації: відвідані адміністрацією уроки, виховні заходи, співбесіди з кожним вчителем і вихователем, вивчення навчальної документації, звіти класних керівників та вихователів за рік.

          На основі програм, методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у відповідному навчальному році та розкладу уроків учителями розробляється календарне планування на навчальний рік, яке передбачає такі аспекти:

 • кількість уроків, які потрібно провести впродовж навчального року відповідно до розкладу уроків;
 • наявна навчально-матеріальна база викладання предметів (особливо для виконання практичної частини програми);
 • рівень навчальних можливостей здобувачів освіти класу та сформованості в них загальнонавчальних умінь і навичок.

          Перевірка виконання календарних планів проводиться у формі співбесіди з педагогами, на яку вчителі представляють:

 • календарне планування;
 • класні журнали;
 • зошити для контрольних робіт;
 • робочі зошити здобувачів освіти;
 • поурочні плани.

    У процесі проведення перевірки адміністрація школи звертає увагу на всі питання, а саме:

 • відповідність кількості проведених уроків запланованій;
 • стан виконання практичної частини програми;
 • стан підготовки до уроків;
 • стан поурочного і тематичного оцінювання;
 • стан оцінювання контрольних, лабораторних, практичних робіт;
 • ведення та оцінювання робочих  зошитів здобувачів освіти;
 • рівень навчальних досягнень школярів із предметів;
 • організація роботи з подолання прогалин у шкільних знаннях та корекції знань із здобувачами освіти;
 • стан повторення програмового матеріалу.

          Рівень навчальних досягнень школярів відображається у таблицях «Моніторинг якості навчання здобувачів освіти», «Результати навчальних досягнень здобувачів освіти», «Кількісно-якісний склад класу», «Аналіз контрольних робіт», «Звіт про виконання навчальних програм та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти».

 

Розділ  7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

Враховуючи потреби суспільства на сучасному етапі, досвід окремих спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, рекомендацій Міністерства освіти і науки  України, використовуємо навчальні  програми  спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для  розумово відсталих дітей  підготовчого, 1-4 кл. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України, Київ 2014 рік); навчальні  програмами для 5-7 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей, (Київ 2015 рік); навчальні програми для 8-10 класів спеціальних загальноосвітніх закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями (Київ, 2016 рік) рекомендовані МОН України, інститутом спеціальної педагогіки НАПН України.

Школа частково забезпечена підручниками  для дітей з особливими освітніми потребами.

Основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів:

- матеріали для організації контролю знань;

- інформація з навчально-методичного забезпечення кожного предмета;

- анкети, схеми аналізу уроків (картки для аналізу, картки-схеми самоаналізу);

- методичні розробки вчителів, вихователів;

 • рекомендації для вчителів щодо єдиних вимог до викладання навчальних предметів та основних напрямів діяльності;
 • критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з різних навчальних предметів;
 • наказ про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі;
 • методичні рекомендації стосовно ведення тематичного обліку знань здобувачів освіти;
 • матеріали для оформлення шкільних  кабінетів.

Діагностичні матеріали:

 • результати діагностики педагогічного колективу (анкетування, діагностика рівня професійних утруднень тощо);
 • матеріали атестації вчителів, вихователів, роботи з молодими спеціалістами.

        Матеріали з виховної роботи:

 • плани роботи предметних гуртків, факультативів;
 • матеріали з організації виховної роботи в групах та класних колективах;
 • матеріали для роботи з батьками або особами, які їх замінюють;
 • матеріали на допомогу класним керівникам, вихователям груп.

 Картотеки:

 • статей періодичної преси на педагогічні теми;
 • публікацій у фаховій періодиці та методичній

Бібліотека методичного кабінету (предметно-тематичний розділ):

 • підшивки загально-педагогічних газет і журналів;
 • підшивки фахових журналів і газет;
 • спеціальна, загальнопедагогічна література.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Навчальний план

КЗ «Піщанська спеціальна школа»

на 2020/2021 навчальний рік  для 2-3 класів

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

2

3

Разом

Мовно-літературна

Українська мова

3+1

3+1

6+2

 

Літературне читання

4

4

8

Математична

Математика

4+1

4+1

8+2

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Я досліджую світ

4

4

8

Технологічна

Трудове навчання

2

2

4

Інформатична

Мистецька*

Образотворче мистецтво

1

1

2

Музичне мистецтво

1

1

2

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

6

Усього:

22+2

22+2

44+4

Корекційно- розвиткова робота

Розвиток мовлення

4

4

8

Лікувальна фізкультура

1

1

2

Ритміка

1

1

2

Соціально-побутове

орієнтування

2

2

4

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

                                   

Українська мова

1

1

2

Математика

1

1

2

Факультатив  «Основи комп’ютерних технологій»

 

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження:

21

22

43

Сумарна кількість  годин:

32

33

65

 

 

 

В.о.директора                                                                                Безугла Г.П.                                    

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Навчальний план

КЗ «Піщанська спеціальна школа»

на 2020/2021 навчальний рік  для 4 класу

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень   у класах

4

Разом

Мови і література

Українська мова

3+1

3+1

 

Літературне читання

4

4

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

Основи здоров’я

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче  мистецтво

1

1

Разом:

21+1

21+1

Корекційно-розвиткові

заняття

Розвиток мовлення

4

4

Ритміка

1

1

Лікувальна

фізкультура

1

1

Соціально-побутове

орієнтування

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття:

 

 

                                            Українська мова

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження (без корекційно-розвиткових занять)

22

22

Сумарна кількість  годин

30

30

 

 

 

В.о.директора                                                                                Безугла Г.П.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

           

 

Навчальний план

КЗ «Піщанська спеціальна школа»

на 2020/2021 навчальний рік для 5 -9 класів

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5

6

7

8

9

Разом

Мови і літератури

Українська мова

3

3

3

3

2

14

Українська література

2

2

2

2

2

10

Суспільствознавство

Історія України

-

-

2

2

2

6

Я у світі

1

-

-

-

 

1

Математика

Математика

4

5

4

4

4

21

Природознавство

Природознавство

1

1

1

2

2

7

Географія

-

2

1

2

2

7

Фізика і хімія в побуті

-

-

2

2

2

6

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

4

Образотворче  мистецтво

1

1

1

1

-

4

Технології

Трудове навчання

7

8

8

8

11

42

Інформатика

1

1

1

1

1

5

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

5

Фізична культура

2

2

2

2

2

10

Разом:

24

27

29

31

31

142

Корекційно-розвиткові

заняття

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

2

10

Розвиток мовлення

1

1

1

1

1

5

Лікувальна

фізкультура

1

1

1

1

1

5

Ритміка

1

1

1

1

1

5

Додаткові години на навчальні предмети факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

 

 

 

 

 

 

Факультатив  «Основи комп’ютерних технологій»

1

1

1

1

1

5

Гранично допустиме навантаження:

25

28

30

32

32

147

Сумарна кількість  годин:

30

33

35

37

37

172

 

 

В.о.директора                                                                                            Безугла Г.П.                        

 

 

                                                                                                

 

 

 

Додаток 4

 

Перелік навчальних програм та підручників, за якими навчаються здобувачі освіти:

 

 

ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Програми

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення дітей з помірною розумовою відсталістю в процесі ознайомлення з природою» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю.

Хайдарова О.С., Блеч Г.О.

Підг.

1-4

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2016

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення з використанням методики ТАН-Содерберг» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю.

Заремба В.В., Ліщук Н.І.,

Морозова Н.В., Блеч Г.О.

Підг.,

1-4

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2016

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізкультура» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю.

Бобренко І.В.

Підг.,

1-4

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2016

 1.  

Комплект навчальних програм: «Українська мова», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Фізична культура», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Соціально-побутове орієнтування».

За ред. Макарчук Н. О.

Підг.,

 1-4

mon.gov.ua

2014

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Азбука творчості» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю.

Чеботарьова О.В.,

Брусенська І.М.

Підг.,

1-4

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2016

 1.  

Програма з української мови для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей

Вавіна Л. С.

Підг. ,

1-4

mon.gov.ua

2010

 1.  

Програма з трудового навчання для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.

Мерсіянова Г. М.

підг.

1-4

mon.gov.ua

2010

 1.  

Програма «Я і Україна (довкілля)» для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.

Мякушко О. І.

підг. 1-4

mon.gov.ua

2011

 1.  

Програма з математики для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.

Волнянська Н. В., Юр’єва Ю. М., Засуха Г. П.

підг. 1-4

mon.gov.ua

2012

 1.  

Комплект навчальних програм: «Українська мова», «Українська література», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Фізична культура», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Музичне мистецтво», «Інформатика», «Образотворче мистецтво», «Соціально-побутове орієнтування».

За ред. Макарчук Н. О.

5

mon.gov.ua

2014

 1.  

Програми з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування» (варіативний модуль «Подорож у життя»)  для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з  інтелектуальними порушеннями.

Міненко А. В.,  Грикун А. С.

5-10

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2017

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Редько Л. О., Безкоровайна Л. А., Гладченко І. В.

5-10

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2017

 1.  

Програма  з корекційно-розвиткової роботи «Театральна логоритміка» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Папета О. В., Іванченко С. В.,

Гладченко І. В.

5-10

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2017

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» (барабанотерапія) для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Сухорукова О., Василевська Л., Гладченко І. В.

5-10

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2017

 1.  

Програма  з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична культура» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Бобренко І. В.

5-10

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2017

 1.  

Комплект навчальних програм для 6-7 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталихдітей: «Українська мова», «Українська література», «Математика», «Природознавство», «Фізика і хімія в побуті», «Трудове навчання: «Квітникарство», «Швейна справа», «Взуттєва справа», «Офісно-палітурна справа», «Сільськогосподарська справа», «Художні вироби з деревини та металу», «Кухарська справа»», «Інформатика», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Історія України 7-9 класи», «Географія 6-9 класи», «Образотворче мистецтво 6-8 класи». 

За ред. Колупаєвої А. А.,

Макарчук Н. О.

6-7

mon.gov.ua

2015

 1.  

Навчальні програми з української мови для 5-10 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями

Кравець Н.П., Утвенко Н.О.

5-10

mon.gov.ua

2019

 1.  

Навчальні програми з української літератури для 7-10 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями

Кравець Н.П.

7-10

mon.gov.ua

2019

 1.  

Географія

Липа В. О., Одинченко Л. К.

6-9

Поліграфкнига

2010

 1.  

Природознавство

Блеч Г. О.

5-9

Поліграфкнига

2010

 1.  

Соціально-побутове орієнтування

Мерсіянова Г. М.,

Гіренко Н. А.

5-10

mon.gov.ua

2010

 1.  
Українська мова
Кравець Н. П.
5-10
Інкунабула
2008
 1.  
Читання
Кравець Н. П.
5-10
Інкунабула
2008
 1.  

Фізика і хімія у побуті

Бондар В. І.,Заяц І. В.

7-9

Поліграфкнига

2010

 1.  

Трудове навчання. Швейна справа

Мерсіянова Г. М.

4-10

Поліграфкнига

2010

 1.  

Трудове навчання. Квітникарство

Чеботарьова О. В.

4-10

Поліграфкнига

2010

 1.  

Основи здоров’я

Вдовіченко І. В.

5-10

Поліграфкнига

2010

Підручники

 1.  

Буквар

Вавіна Л. С.

підг., 1

Інкунабула

2017

 1.  

Математика

Гладченко І.В.

1

Либідь

2019

 1.  

Навчальний посібник з письма (ч.1)

Вавіна Л. С., Кравець Н. П.

підг., 1

Інкунабула

2013

 1.  

Навчальний посібник з письма (ч.2)

Вавіна Л. С., Кравець Н. П.

підг., 1

Інкунабула

2013

 1.  

Буквар

Вавіна Л. С.

підг., 1

Інкунабула

2013

 1.  

Природознавство

Трикоз С. В.

підг.

Оберіг

2014

 1.  

Основи здоров’я

Гладченко І. В.

підг.

Оберіг

2014

 1.  

Трудове навчання

Чеботарьова О. В., Гнатенко В. С.

підг.

Либідь

2015

 1.  

Соціально-побутове орієнтування

Ярмола Н. А.

підг.

Либідь

2016

 1.  

Математика

Ардобацька К. В.

1

Либідь

2015

 1.  

Соціально-побутове орієнтування

Ярмола Н.А.

1

Либідь

2016

 1.  

Основи здоров’я

Гладченко І.В.

1

Либідь

2017

 1.  

Трудове навчання

Чеботарьова О. В.,

Гнатенко В. С.

1

Либідь

2016

 1.  

Математика

Королько Н. І.

2

Либідь

2019

 1.  

Трудове навчання

Чеботарьова О.В.,

Гнатенко О.В.

2

Либідь

2016

 1.  

Навчальний посібник з математики

Королько Н. І.

2

Либідь

2015

 1.  

Літературне читання

Кравець Н. П.

2

Інкунабула

2015

 1.  

Українська мова

Висоцька А. М., Блеч Г. О.

2

Либідь

2016

 1.  

Природознавство

Трикоз С. В.

2

Либідь

2016

 1.  

Математика

Ардобацька К. В.

3

Либідь

2013

 1.  

Українська мова

Висоцька А.М.

3

Либідь

2017

 1.  

Літературне читання

Вавіна Л. С.

3

Інкунабула

2016

 1.  

Трудове навчання

Чеботарьова О.В.,

Гнатенко В.С.

3

Либідь

2017

 1.  

Трудове навчання

Мерсіянова Г. П.,

Хохліна О. П.

3

Ліга

2009

 1.  

Математика

Королько Н.І.

4

Либідь

2017

 1.  

Українська мова

Ільїна В. В.,

Дубовецький О. Л.

4

Освіта

2000

 1.  

Швейна справа

Мерсіянова Г. М.,

Альонкіна Н. П.

4

Форум

2001

 1.  

Українська мова

Плешканівська Г. М.

5

Богдана

2007

 1.  

Українська література

Кравець Н.П.,

Дмітрієва М.В.

5

Інкунабула

2016

 1.  

Математика

Чекурда В. В. та ін.

5

Перун

2005

 1.  

Швейна справа

Мерсіянова Г. М.

5

Благовіст

2001

 1.  

Соціально-побутове орієнтування «Світ навколо тебе»

Дробот Л. С.

5

Проза

2005

 1.  

Навчальний посібник «Світ навколо тебе»

Гіренко Н. А., Кізіченкова С. М.

5

Либідь

2015

 1.  

Математика

Королько Н. І.

6

Либідь

2014

 1.  

Швейна справа

Мерсіянова Г. М., 

Альонкіна Н. П.

6

Либідь

2013

 1.  

Навчальний посібник з трудового навчання швейній справі

Мерсіянова Г. М.,

Альонкіна Н. П.

6

Либідь

2013

 1.  

Природа рідного краю

Одинченко Л. А.,  Липа В. О.

6

Либідь

2013

 1.  

Читанка

Турчинська В. Є.

6

Освіта

2000

 1.  

Природознавство. Нежива природа.

Стожок Л. С., Любарець О. В.

6

Освіта

2002

 1.  

Соціально-побутове орієнтування «Світ навколо тебе»

Дробот Л. С.

6

Проза

2005

 1.  

Трудове навчання

Терещук Б. М.

6

Благовіст

2002

 1.  

Швейна справа

Мерсіянова Г. М., 

Альонкіна Н. П.

6

Либідь

2013

 1.  

Навчальний посібник  з трудового навчання «Швейна справа»

Мерсіянова Г. М.,

Альонкіна Н.  П.

6

Либідь

2013

 1.  

Географія

Дробот Л.С.,Одинченко Л. К.

7

Проза

2005

 1.  

Історія України

Косенко Ю.М.

7

Букрек

2016

 1.  

Фізика

Бондар В. І., Заєць Т. В.

7

Інкунабула

2008

 1.  

Соціально-побутове орієнтування «Світ навколо тебе»

Дробот Л. С.

7

Проза

2009

 1.  

Українська мова

Сидоренко І. М.

7

Освіта

2000

 1.  

Літературне читання

Кравець Н. П., Єременко І. Г.,

Чекурда О. Д.

7

Інкунабула

2014

 1.  

Природознавство. Рослини

Гурина Г.  І., Чопик Г. Я.

7

Богдана

2003

 1.  

Трудове навчання

Терещук Б. М.

7

Благовіст

2003

 1.  

Літературна читанка

Нижник Л. І.,  Сагірова О. С.

8

Освіта

2001

 1.  

Оповідання з історії України

Плешканівська Г. М.

8

Богдана

2002

 1.  

Фізика

Бондар В. І., Гнатюк Л. М.

8

Богдана

2002

 1.  

Трудове навчання

Терещук Б. М.

8

Благовіст

2003

 1.  

Українська мова

Турчинська В.Є.

9

Освіта

2000

 1.  

Літературне читання

Плешканівська Г.М.

9

Освіта

2002

 1.  

Фізика та побутова хімія

Бондар В.І.

9

Богдана

2003

 1.  

Геграфія України

Одинченко Л.К.

9

Либідь

2014

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

 В.о.директора КЗ «Піщанська

спеціальна школа»

                                                                                                           Безугла Г.П.

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

 

комунального закладу

 „Піщанська  спеціальна  школа

 Одеської обласної ради”

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

(протокол №1

                                                                                                                      від 28 серпня 2020)

 

 

 

КЗ «Піщанська  спеціальна школа»   працює під девізом

«В кожній дитині є сонце, тільки не треба його гасити» та забезпечує умови для відновлення здоров'я, соціальної адаптації професійної орієнтації дітей, що мають вади інтелектуального  розвитку.

 

               Розділ 1.   Загальні положення

 

У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про захист персональних даних», Положенням про спеціальну школу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2019 року № 221

Основними завданнями Закладу є:

забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими системними інтелектуальними порушеннями,   фізичними та психічними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку;

забезпечення в освітньому процесі системного психолого-педагогічного супроводження з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);

розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки та соціалізації;

сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців);

сприяння набуттю ключових компетентностей учнями (вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій батькам або іншим законним представникам учня (вихованця) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому процесі.

Відповідно до Статуту школи заклад забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти на 2 рівнях:

         - початкова освіта – 1- 4 класи;

         - базова середня освіта – 5 - 9 класи.

 В школі організовано функціонування 8 класів та  6 виховних груп і планується охопити навчанням 61 здобувачів освіти.

Головними завданнями  освітнього закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на спеціальну освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виконання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально адаптованої особистості з усвідомленою позицією;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, відновлення здоров’я, подолання порушень психічного і фізичного розвитку коригування вад розвитку і формування мовлення учнів.
 •   формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов з урахуванням індивідуальної програми розвитку шляхом спеціально організованого освітнього процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою;
 • активне впровадження  співпраці, співдружності, що передбачає повагу до особистості школярів, захищеність їх від образ, катувань, та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, поширення досвіду самоврядування, гуманізація відносин у системі «Керівник – педагоги – батьки - здобувачі освіти».

 

Розділ 2.  Структура навчального року

      2020/2021 навчальний рік починається 1 вересня 2020 року і закінчується         04 червня 2021 року.

Заклад працює за п’ятиденним  робочим тижнем.

Основні види та форми освітньої діяльності  включаються до змісту навчальних програм і реалізуються протягом навчального року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з  01.09.2020 року  по 29.12.2020 року

ІІ семестр – з 11.01.2021 року по - 04.06.2021 року

Впродовж  навчального року для здобувачів освіти встановлюються канікули :

Осінні канікули – з 24 жовтня по 01 листопада 2020 року

Зимові канікули – з 30 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року

Весняні канікули – з 27 березня по 04 квітня 2021 року

Відповідно до чинних санітарно-гігієнічних норм режиму роботи закладу освіти тривалість уроків становить:

 у першому класі - 35 хвилин,

 в других – четвертих класах – 40 хвилин,

 у п’ятих – дев`ятих – 45 хвилин.

На базі школи функціонує – 5 гуртків.

 

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу закладу

Освітній процес у спеціальній школі має корекційну спрямованість, тому вся робота педагогічних працівників школи спрямована на корекцію недоліків у фізичному, розумовому та мовному розвитку дітей та підготовки їх до життя; на вивчення особливостей психофізичного розвитку кожної дитини, забезпечення правильної організації індивідуальної, корекційно-виховної роботи, сприяння кращій соціальній адаптації здобувачів освіти.

Освітній процес та корекційно-розвиткова робота є складовою режиму дня, додержання якого є обов'язковим для усіх працівників, здобувачів освіти та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють.

Загальна мета освіти  відображається в державних документах а конкретизується і реалізовується в програмах з окремих навчальних предметів, підручниках, навчальних посібниках для педагогів, дидактичних матеріалах для здобувачів освіти. Крім загальної мети, цілі навчання з кожного предмета,  кожного заняття педагог визначає конкретні завдання. При плануванні навчального заняття (уроку) реалізуються три основні групи взаємопов’язаних завдань:

 • навчальні – оволодіння знаннями, уміннями, навичками;
 • корекційно-розвивальні – розвиток емоційно-вольової, діяльнісно-поведінкової сфери особистості;
 • виховні – формування національно-патріотичної, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 Напрямки діяльності школи:

 • діагностичне вивчення здобувачів освіти (стосується перших класів та новоприбулих учнів);
 • визначення готовності школярів до навчальної діяльності;
 • визначення рівня знань, умінь та навичок у відповідності з вимогами певного предмету та класу;
 • з'ясування причин труднощів, які виникають у здобувачів освіти під час навчання, виявлення прогалин у шкільних знаннях, уміннях та навичках, внесення коректив спрямованих на усунення цих недоліків у діяльності здобувачів освіти і педагога;
 • виявлення здатності школяра використовувати різні види допомоги (практичної, вербальної, загальної, аналітичної, обмеженої, поширеної, глибокої);
 • визначення режиму фізичного та розумового навантаження учнів;
 • підбір відповідних методів, засобів та шляхів корекційного впливу на особистість, своєчасне визначення нових напрямків роботи з ними, прогнозування їх стану, вироблення рекомендації щодо вибору професії;
 • надання корекційної допомоги дітям, які відстають в засвоєнні навчального матеріалу з основних предметів, рекомендації вчителям навчати їх за індивідуальним планом (списки таких дітей розглядаються на засіданні психолого-педагогічного консиліму) Особливості організації роботи з дітьми, які мають проблеми особистісного розвитку, полягають в тому, що вони потребують постійного всебічного систематичного вивчення. Це питання вирішуються педагогічним колективом під керівництвом психолого-педагогічного консиліуму школи.

         Здобувачі освіти тільки тоді тягнуться до знань, коли є мотивація до навчальних дій або навчальної діяльності в цілому. З метою формування позитивної мотивації здобувачів освіти до навчальної діяльності, розвитку потреби в знаннях та інтересу до оволодіння ними, педагоги використовують різноманітні технології, форми, методи та прийоми для створення «Ситуації успіху».

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування

 

Освітній  процес у закладі здійснюється з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів відповідно до освітньої програми, розробленої закладом освіти на основі Типових освітніх програм спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується керівником Закладу.

         Школа працює за навчальними програмами, підручниками і посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, рекомендовані інститутом спеціальної педагогіки НАПН України.

         Режим роботи Закладу визначається відповідно до специфіки її функціонування з урахуванням психофізичних особливостей учнів (вихованців), вимог санітарного законодавства. Режим роботи схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником Закладу.

         Вивчення навчальних предметів забезпечує всебічний розвиток та соціально необхідний для кожного школяра рівень знань, умінь і навичок. Водночас у школі в процесі навчання і виховання розв’язуються соціальні завдання: максимальне подолання дефектів розумового і фізичного розвитку, їх компенсація і корекція. Тому освітня програма школи включає, окрім інваріантної та варіативної складових, ще й корекційно-розвиткову частину.

Типову освітню програму для 1-3-х класів для дітей з інтелектуальними порушеннями розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти, з урахуванням Типових освітніх програм, сучасних досягнень та спеціальної педагогіки та психології щодо навчально-пізнавальних можливостей дітей з інтелектуальними порушеннями.

Зміст програми має потенціал для формування у школярів з інтелектуальними порушеннями таких ключових компетентностей:

 • володіння державною мовою, що передбачає елементарні уміння та навички (в межах мовленнєвих можливостей) усно і письмово висловлювати свої думки, усвідомлення ролі мови для спілкування та культурного самовираження;
 • можливість спілкуватися рідною мовою (в межах пізнавальних можливостей), що передбачає використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади;
 • математична компетентність, що передбачає застосування (в межах пізнавальних можливостей) математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;
 • компетентності у галузі природничих наук, що передбачають формування пізнавального досвіду, прагнення самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
 • соціально-трудової компетентності, що передбачає формування трудових умінь та навичок, що забезпечують подальшу здатність до успішного опанування основ професійно-трудової діяльності, набуття навичок практичної життєдіяльності;
 • екологічна компетентність, що передбачає сформованість уявлень щодо екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання та збереження природних ресурсів;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування елементарними основами цифрової грамотності для розвитку і спілкування, можливість безпечного використання інформаційно-комунікаційних засобів у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
 • навчання впродовж життя, що передбачає опанування життєво необхідними базовими уміннями і навичками, що сприятимуть подальшій соціальної адаптації та інтеграції в суспільство;
 • громадянські та соціальні компетентності, що передбачає уміння діяти (в межах своїх можливостей) в життєвих ситуаціях, ідентифікувати себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;
 • культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості, формування навичок культури поведінки в соціумі;
 • основи фінансової грамотності, що передбачає формування уявлень про грошові одиниці, необхідні для здійснення та організації побутової життєдіяльності, залучення до сфери соціально-побутової та елементарної економічної діяльності.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: спілкуватися, взаємодіяти та співпрацювати з дорослим та однолітками, сприймати інструкції та навчальні завдання, керувати емоціями, регулювати власну поведінку.

Мовно-літературна галузь

Основна мета мовно-літературної галузі полягає у формуванні ключової комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) в процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань. Інтегрований курс «Навчання грамоти» - важлива складова загального змісту початкової освіти дітей з інтелектуальними порушеннями, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом, а й основним засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін.

Математична галузь

Математика - один з основних предметів, що вивчається у спеціальних закладах загальної середньої освіти І ступеня для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Оволодіння математичними поняттями  спрямоване на те, щоб сформувати та розвинути в здобувачів освіти соціально-адаптивні навички та життєву компетентність, що у свою чергу сприятиме підвищенню рівня їхніх адаптаційних можливостей та самостійності.

 

 

 

 

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

(«Громадянська та історична», «Соціальна та здоров’язбережувальна»,

«Природнича» освітні галузі)

Зазначені освітні галузі можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії здобувачів освіти. Для розв'язання школярами практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Технологічна галузь. Трудове навчання

Головними завданнями технологічної освітньої галузі у початковій школі для дітей з інтелектуальними порушеннями є:

 • залучення здобувачів освіти до різних видів трудової діяльності, формування вмінь для створення виробу від творчого задуму до його втілення в готовий результат;
 • формування у здобувачів освіти культури праці та побуту, навичок раціонального ведення домашнього господарства, задоволення власних потреб та потреб інших, відповідальності за результати власної діяльності;
 • формування вміння ефективно використовувати природні матеріали з турботою про навколишнє середовище;
 • створення умов для практичного і творчого застосування традицій і сучасних ремесел.

Зміст освітньої галузі «Технології» для навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку реалізується через навчальний предмет «Трудове навчання».

Мистецька галузь. Мистецтво.

Головними завданнями мистецької освітньої галузі (образотворче мистецтво, музичне мистецтво) у початковій школі для дітей з порушеннями розумового розвитку є:

 1. Формування уявлень про образотворче мистецтво, його специфічні засоби художньої виразності, образну мову різних видів і жанрів візуального мистецтва, ознайомлення з його роллю у житті людей.
 2. Засвоєння основ образотворчого мистецтва й оволодіння елементами художньо-образотворчої грамоти й засобами виразності у процесі практичної діяльності.
 3. Розвиток адекватного емоційно-естетичного ставлення до предметів і явищ навколишнього світу й творів образотворчого мистецтва, інтересу та потреби до художньо-творчої діяльності, здатності до сприймання, розуміння і відтворення художніх образів.
 4. Корекція недоліків пізнавальної діяльності, моторно-рухової сфери, розвиток сенсорних здібностей.
 5. Виховання основних моральних якостей особистості, морального ставлення до оточуючого світу, до людей, до себе.

Завдання (освітні, виховні та розвивальні) спрямовані на формування базових освітніх компетентностей та загальний естетичний розвиток здобувачів освіти:

 • збагачення емоційно-естетичного досвіду здобувачів освіти, підведення їх до розуміння художньо-образної суті музичного мистецтва в його найпростіших втіленнях;
 • сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних здібностей здобувачів освіти;
 • виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва, введення здобувачів освіти у світ добра й краси, що є у музичних творах, засвоєння ними знань про особливості художньо-образної мови музичного мистецтва.

Фізкультурна галузь. Фізична культура

Важливим завданням освітнього процесу є забезпечення здоров’я збереження школярів з інтелектуальними порушеннями, як вагомого аспекту оптимізації їх подальшої соціальної адаптації. Для забезпечення всебічного розвитку дітей шкільного віку з особливими освітніми потребами, суттєве значення має здоровий спосіб життя та його складники, особливо - оптимальний режим організованої фізкультурної рухової активності, який сприяє формуванню здоров'я, підвищенню адаптаційного потенціалу здобувача освіти. У зв'язку з цим набуває актуальності питання оптимізації навчання школярів з інтелектуальними порушеннями, що відповідає умовам запровадження концепції Нової української школи.

 

В основу типової освітньої програми спеціальних закладів І ступеня           (4 клас) покладено систематизація матеріалів  Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами  слідуючих освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Здоров’я і фізична культура», «Технології»,   «Мистецтво».

Освітня галузь «Мови і літератури»  реалізується через навчальні предмети «Українська мова (мова і літературне читання)».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство»  реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно, – «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» (4 клас) реалізується навчальним предметом «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура».

Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров'я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових типових навчальних планів.

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмет «Трудове навчання».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Інваріантна складова навчальних планів для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов’язково включає години корекційно-розвиткових занять, спрямованих на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти.

Зміст корекційно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мети, завдань та напрямів такої роботи.

Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:

Формування        особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх

 1. психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та соціальної реабілітації дітей.
 2. Розвиток та подолання порушень усного та писемного мовлення.
 3.  Корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку, формування вмінь диференціювати рухи відповідно до ступеня мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізична культура, ритміка.

            Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти (5-9 класи), встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх спеціальних закладів загальної середньої освіти, у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами незалежно від їх підпорядкування, видів і форм власності, та варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається з семи освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура».

Освітня галузь «Мови і літератури» в навчальному плані реалізується через навчальні предмети: «Українська мова», «Українська література».

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальні предмети: «Математика» (5-9 класи - для дітей з інтелектуальними порушеннями).

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети: «Природознавство» (5-9 класи - для дітей з інтелектуальними порушеннями), та «Географія» (6-9 класи - для дітей із інтелектуальними порушеннями), «Фізика і хімія у побуті» (7-9 класи для дітей з інтелектуальними порушеннями).

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальні предмети: «Історія України» (7-9 класи для дітей з інтелектуальними порушеннями), «Я у світі» (5 клас для дітей з інтелектуальними порушеннями).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети: «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво» (5-8 класи для дітей з інтелектуальними порушеннями).

Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальні предмети «Трудове навчання», «Інформатика» (5-9 класи).

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» (5-9 класи для дітей з інтелектуальними порушеннями) та «Фізична культура» (5-9 класи). Фізичний розвиток здобувачів освіти забезпечується шляхом проведення уроків фізичної культури, занять з ритміки, лікувальної фізичної культури.

Навчальний план для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов’язково включає години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через курси для дітей з інтелектуальними порушеннями: «Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток мовлення», «Лікувальна фізкультура», «Ритміка».

Предмети та курси за вибором визначаються спеціальним закладом загальної середньої освіти у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб здобувачів освіти, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти.

Варіативна складова навчального плану використовується на:

 • підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми програми предмету здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який затверджується директором закладу освіти та погоджується заступником директора з навчально-виховної  роботи. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;
 • запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (українська мова, матетатика, географія рідного краю, вибір професій тощо);
 • індивідуальні заняття та консультації.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також завдяки запровадженню в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Навчання дітей з помірними інтелектуальними порушеннями здійснюється за спеціальними навчальними програмами та (або) за індивідуальною програмою. Допускається адаптація змісту освіти до пізнавальних можливостей здобувачів освіти, що виявляється у зменшенні обсягу матеріалу, його спрощенні за характером та структурою.

            Навчальні плани для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов’язково включають години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через курси:

для дітей з інтелектуальними порушеннями за вибором вчителя: «Соціально-побутове орієнтування» «Лікувальна фізкультура», «Розвиток мовлення»;

Корекційно-розвиткові заняття проводять педагоги спеціального закладу загальної середньої освіти: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель фізичної культури, вчитель музичного мистецтва.

У спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами години з фізичної культури враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів освіти (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2013 року № 144, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 року за №410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»).

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів освіти.

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2001 року № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Збереження здоров’я дітей належить до одного з головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Варіативною складовою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової, індивідуальні, групові заняття та забезпечено викладання регіонального компоненту варіативної складової.

Вони проводяться в другій половині дня і регламентуються окремим розкладом.

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні та групові заняття розподілено відповідно до потреб здобувачів освіти та проблеми, над якою працює заклад.

Додатковий час на предмети варіативної складової в початкових класах розподілені наступним чином:

2 клас

1 година – українська мова;

 1 година – математика;

3 клас

1 година – українська мова;

1 година – математика;

 

4 клас

1 година – українська мова;

Всього:  5 годин.

  У 2020/2021 навчальному  році  буде викладатися курс за вибором  «Основи комп’ютерних технологій» в 3,5,6,7,8,9 класах по 1 годині на  тиждень.

Всього: 6 годин.

          Трудове  навчання.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 09 жовтня 2002 року № 572 при проведенні уроків з трудового навчання у 4-9 класах здобувачі освіти класу діляться на дві групи з наповнюваністю не менше 4 здобувача освіти у кожній групі.

Трудове і професійне навчання здобувачів освіти 5-9 класів організовується з метою інтеграції та соціальної адаптації здобувачів освіти у суспільство, з урахуванням інтересів та психофізичних можливостей вихованців, місцевих умов, можливостей працевлаштування випускників, продовження їх навчання у спеціальних групах професійно-технічних училищ та ліцеїв.

У Піщанській спеціальній школі трудове і професійне навчання здійснюється за профілями:

 • столярна справа;
 • швейна справа;
 • квітникарство (практичні заняття з дітьми на земельних ділянках спеціальної школи)

На виконання Закону України “Про фізичну культуру і спорт” фізичне виховання здійснюється на уроках фізичної культури, ритміки, заняттях з лікувальної фізкультури, під час ранкової гімнастики та у спортивних гуртках з урахуванням стану здоров’я дітей під наглядом медичної сестри школи.

 

Розділ  5. Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому педагогічних технологій

 

Інваріантна складова Типових навчальних планів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів обов’язково включає години  корекційно-розвиткових занять, спрямованих на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти, а саме:

 • розвиток зорового або слухового сприймання, мовлення, пізнавальної діяльності, психофізичний, соціально-комунікативний розвиток дітей з особливими потребами, формування в них навичок просторового, соціально-побутового орієнтування тощо;
 • розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім природним середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності і творчості;
 • формування компенсаційних способів діяльності, як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання у загальноосвітній школі;

- створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та життєво важливих компетенцій.

Повноцінність базової загальної середньої освіти здобувачів освіти в школі забезпечується через реалізацію інваріантної, варіативної частин навчального плану та корекційно-розвиткових занять, які обов’язково фінансуються державою.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 128 від 20 лютого 2002 року заняття з лікувальної фізкультури проводяться  групами та індивідуально. Для занять з ЛФК укомплектовано групи по класах відповідно до висновків спеціалістами ЦРЛ.

 Наповнюваність груп 4-6 чоловік на основі однорідності дефектів за медичними показниками здобувачів освіти. Заняття з лікувальної фізкультури проводяться вчителем-дефектологом. Заняття з соціально-побутового орієнтування та ритміки проводяться в першу половину дня без поділу на групи.

Корекційні  заняття з розвитку мовлення проводяться групами та регламентуються окремим розкладом. Групи комплектуються з урахуванням однорідності мовленнєвих порушень (2-4 здобувача освіти). Тривалість індивідуальних занять – 15-20 хвилин, групових – 45 хвилин.

Для проведення самопідготовки функціонує 6 виховних груп. Самопідготовка здійснюється з 1700 до 1830 годин. У ході самопідготовки, як режимний момент проводяться фізкультхвилинки.

Для всебічного розвитку вихованців в закладі працюють гуртки за інтересами.

Вихована робота у позаурочний час здійснюється відповідно до режиму роботи школи та спрямована на формування навичок та компетентностей необхідних для успішної соціалізації дитини з особливими освітніми потребами у суспільстві.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту.

Медичне обслуговування дітей, які навчаються в школі, здійснюється  закладами охорони здоров’я за місцем проживання. Медичний персонал закладу спеціальної освіти відповідає за виконанням здобувачів освіти  листів медичних призначень лікарів медичних установ.

Медичний персонал закладу спеціальної освіти зобов’язаний надати першу медичну допомогу і звернутись до відповідного закладу охорони здоров'я.

Медичні і педагогічні працівники здійснюють системні спостереження за дітьми. Результати динамічних медичних, психолого-педагогічних спостережень систематично обговорюються на засіданнях методичних об'єднань, педагогічної ради за участю психолого-педагогічного консиліму з метою уточнення змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального підходу до дитини.

Особлива увага приділяється лікувально-профілактичній і корекційно-розвитковій роботі, життєво-практичній спрямованості навчання, що здійснюються на основі принципів диференційованого та особистісно-орієнтованого підходів.

Основними формами організації виховного процесу є колективні  справи,  ігри, конкурси, виставки, свята, вечори, змагання. При їхній підготовці й проведенні використовуються прийоми та методи актуалізації суб'єктного досвіду здобувача освіти, індивідуальної та колективної рефлексії процесу й результатів діяльності.

         Впровадження нетрадиційних педагогічних технологій  дозволяє вирішувати багато проблем розвивального, особистісно-орієнтованого навчання, диференціації, гуманізації, формування індивідуальної освітньої перспективи здобувачів освіти. Не можна не згадати про застосування комп’ютерних та мультимедійних технологій. Комп’ютерні технології не тільки допомагають організувати освітній процес з використанням інтерактивних методів, але й отримати більш сильний зворотній зв'язок. Засоби мультимедіа дозволяють забезпечити найкращу реалізацію принципу наочності, більшою мірою сприяють зміцненню знань і на практичних заняттях – умінь. Крім того, засобам мультимедіа відводиться завдання забезпечення активного діалогу «здобувач освіти – комп’ютер».

         У школі використовується, як інноваційні так і традиційні методи навчання, які є не менш  дієві, а в деяких випадках без них просто не обійтися. А.Адамський стверджував, що: «Тільки наївний або дурень може вважати, що інноваційна педагогіка є універсальною заміною традиційних методів навчання». Педагогічні працівники школи застосовують традиційні та інноваційні методи навчання у постійному взаємозв’язку, які доповнюють один одного.

Розділ  6. Показники  реалізації освітньої програми

                   Контроль за освітнім процесом здійснюється посеместрово, за рік у вигляді контрольних робіт, самостійних робіт, відвідування уроків та діагностичних відстежень. Для кожного навального предмету психолого-педагогічним консиліумом розроблені  та обговорені на засіданнях критерії щодо з’ясування  рівня засвоєння навчального матеріалу. Кожен вчитель посеместрово заповнює таблиці «Діагностика рівня знань, умінь, навичок», де на початок року, на кінець першого семестру та на кінець року висвітлюється рівень засвоєння знань кожного учня.    Підраховується загальна тенденція у навчанні – збережений рівень, динаміка, регрес. Відповідно до цього психолого-педагогічний консиліум виробляє рекомендації щодо навчання дитини надалі. Поряд з цим проводиться відстеження розвитку особистості кожної дитини. Відповідно до перспективного плану вивчення стану викладання предметів, раз на 5 років, проводиться вивчення навчальних предметів через відвідування уроків, вивчення бази викладання, рівня навченості дітей на наказ.

Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю освітньої роботи в кінці І та ІІ-го семестру, року адміністрація школи  моніторинг виконання навчальних програм та практичного мінімуму з усіх предметів.

          Засоби отримання інформації: відвідані адміністрацією уроки, виховні заходи, співбесіди з кожним вчителем і вихователем, вивчення навчальної документації, звіти класних керівників та вихователів за рік.

          На основі програм, методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у відповідному навчальному році та розкладу уроків учителями розробляється календарне планування на навчальний рік, яке передбачає такі аспекти:

 • кількість уроків, які потрібно провести впродовж навчального року відповідно до розкладу уроків;
 • наявна навчально-матеріальна база викладання предметів (особливо для виконання практичної частини програми);
 • рівень навчальних можливостей здобувачів освіти класу та сформованості в них загальнонавчальних умінь і навичок.

          Перевірка виконання календарних планів проводиться у формі співбесіди з педагогами, на яку вчителі представляють:

 • календарне планування;
 • класні журнали;
 • зошити для контрольних робіт;
 • робочі зошити здобувачів освіти;
 • поурочні плани.

    У процесі проведення перевірки адміністрація школи звертає увагу на всі питання, а саме:

 • відповідність кількості проведених уроків запланованій;
 • стан виконання практичної частини програми;
 • стан підготовки до уроків;
 • стан поурочного і тематичного оцінювання;
 • стан оцінювання контрольних, лабораторних, практичних робіт;
 • ведення та оцінювання робочих  зошитів здобувачів освіти;
 • рівень навчальних досягнень школярів із предметів;
 • організація роботи з подолання прогалин у шкільних знаннях та корекції знань із здобувачами освіти;
 • стан повторення програмового матеріалу.

          Рівень навчальних досягнень школярів відображається у таблицях «Моніторинг якості навчання здобувачів освіти», «Результати навчальних досягнень здобувачів освіти», «Кількісно-якісний склад класу», «Аналіз контрольних робіт», «Звіт про виконання навчальних програм та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти».

 

Розділ  7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

Враховуючи потреби суспільства на сучасному етапі, досвід окремих спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, рекомендацій Міністерства освіти і науки  України, використовуємо навчальні  програми  спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для  розумово відсталих дітей  підготовчого, 1-4 кл. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України, Київ 2014 рік); навчальні  програмами для 5-7 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей, (Київ 2015 рік); навчальні програми для 8-10 класів спеціальних загальноосвітніх закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями (Київ, 2016 рік) рекомендовані МОН України, інститутом спеціальної педагогіки НАПН України.

Школа частково забезпечена підручниками  для дітей з особливими освітніми потребами.

Основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів:

- матеріали для організації контролю знань;

- інформація з навчально-методичного забезпечення кожного предмета;

- анкети, схеми аналізу уроків (картки для аналізу, картки-схеми самоаналізу);

- методичні розробки вчителів, вихователів;

 • рекомендації для вчителів щодо єдиних вимог до викладання навчальних предметів та основних напрямів діяльності;
 • критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з різних навчальних предметів;
 • наказ про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі;
 • методичні рекомендації стосовно ведення тематичного обліку знань здобувачів освіти;
 • матеріали для оформлення шкільних  кабінетів.

Діагностичні матеріали:

 • результати діагностики педагогічного колективу (анкетування, діагностика рівня професійних утруднень тощо);
 • матеріали атестації вчителів, вихователів, роботи з молодими спеціалістами.

        Матеріали з виховної роботи:

 • плани роботи предметних гуртків, факультативів;
 • матеріали з організації виховної роботи в групах та класних колективах;
 • матеріали для роботи з батьками або особами, які їх замінюють;
 • матеріали на допомогу класним керівникам, вихователям груп.

 Картотеки:

 • статей періодичної преси на педагогічні теми;
 • публікацій у фаховій періодиці та методичній

Бібліотека методичного кабінету (предметно-тематичний розділ):

 • підшивки загально-педагогічних газет і журналів;
 • підшивки фахових журналів і газет;
 • спеціальна, загальнопедагогічна література.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Навчальний план

КЗ «Піщанська спеціальна школа»

на 2020/2021 навчальний рік  для 2-3 класів

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

2

3

Разом

Мовно-літературна

Українська мова

3+1

3+1

6+2

 

Літературне читання

4

4

8

Математична

Математика

4+1

4+1

8+2

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Я досліджую світ

4

4

8

Технологічна

Трудове навчання

2

2

4

Інформатична

Мистецька*

Образотворче мистецтво

1

1

2

Музичне мистецтво

1

1

2

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

6

Усього:

22+2

22+2

44+4

Корекційно- розвиткова робота

Розвиток мовлення

4

4

8

Лікувальна фізкультура

1

1

2

Ритміка

1

1

2

Соціально-побутове

орієнтування

2

2

4

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

                                   

Українська мова

1

1

2

Математика

1

1

2

Факультатив  «Основи комп’ютерних технологій»

 

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження:

21

22

43

Сумарна кількість  годин:

32

33

65

 

 

 

В.о.директора                                                                                Безугла Г.П.                                    

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Навчальний план

КЗ «Піщанська спеціальна школа»

на 2020/2021 навчальний рік  для 4 класу

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень   у класах

4

Разом

Мови і література

Українська мова

3+1

3+1

 

Літературне читання

4

4

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

Основи здоров’я

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче  мистецтво

1

1

Разом:

21+1

21+1

Корекційно-розвиткові

заняття

Розвиток мовлення

4

4

Ритміка

1

1

Лікувальна

фізкультура

1

1

Соціально-побутове

орієнтування

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття:

 

 

                                            Українська мова

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження (без корекційно-розвиткових занять)

22

22

Сумарна кількість  годин

30

30

 

 

 

В.о.директора                                                                                Безугла Г.П.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

           

 

Навчальний план

КЗ «Піщанська спеціальна школа»

на 2020/2021 навчальний рік для 5 -9 класів

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5

6

7

8

9

Разом

Мови і літератури

Українська мова

3

3

3

3

2

14

Українська література

2

2

2

2

2

10

Суспільствознавство

Історія України

-

-

2

2

2

6

Я у світі

1

-

-

-

 

1

Математика

Математика

4

5

4

4

4

21

Природознавство

Природознавство

1

1

1

2

2

7

Географія

-

2

1

2

2

7

Фізика і хімія в побуті

-

-

2

2

2

6

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

4

Образотворче  мистецтво

1

1

1

1

-

4

Технології

Трудове навчання

7

8

8

8

11

42

Інформатика

1

1

1

1

1

5

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

5

Фізична культура

2

2

2

2

2

10

Разом:

24

27

29

31

31

142

Корекційно-розвиткові

заняття

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

2

10

Розвиток мовлення

1

1

1

1

1

5

Лікувальна

фізкультура

1

1

1

1

1

5

Ритміка

1

1

1

1

1

5

Додаткові години на навчальні предмети факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

 

 

 

 

 

 

Факультатив  «Основи комп’ютерних технологій»

1

1

1

1

1

5

Гранично допустиме навантаження:

25

28

30

32

32

147

Сумарна кількість  годин:

30

33

35

37

37

172

 

 

В.о.директора                                                                                            Безугла Г.П.                        

 

 

                                                                                                

 

 

 

Додаток 4

 

Перелік навчальних програм та підручників, за якими навчаються здобувачі освіти:

 

 

ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Програми

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення дітей з помірною розумовою відсталістю в процесі ознайомлення з природою» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю.

Хайдарова О.С., Блеч Г.О.

Підг.

1-4

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2016

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення з використанням методики ТАН-Содерберг» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю.

Заремба В.В., Ліщук Н.І.,

Морозова Н.В., Блеч Г.О.

Підг.,

1-4

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2016

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізкультура» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю.

Бобренко І.В.

Підг.,

1-4

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2016

 1.  

Комплект навчальних програм: «Українська мова», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Фізична культура», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Соціально-побутове орієнтування».

За ред. Макарчук Н. О.

Підг.,

 1-4

mon.gov.ua

2014

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Азбука творчості» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю.

Чеботарьова О.В.,

Брусенська І.М.

Підг.,

1-4

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2016

 1.  

Програма з української мови для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей

Вавіна Л. С.

Підг. ,

1-4

mon.gov.ua

2010

 1.  

Програма з трудового навчання для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.

Мерсіянова Г. М.

підг.

1-4

mon.gov.ua

2010

 1.  

Програма «Я і Україна (довкілля)» для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.

Мякушко О. І.

підг. 1-4

mon.gov.ua

2011

 1.  

Програма з математики для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.

Волнянська Н. В., Юр’єва Ю. М., Засуха Г. П.

підг. 1-4

mon.gov.ua

2012

 1.  

Комплект навчальних програм: «Українська мова», «Українська література», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Фізична культура», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Музичне мистецтво», «Інформатика», «Образотворче мистецтво», «Соціально-побутове орієнтування».

За ред. Макарчук Н. О.

5

mon.gov.ua

2014

 1.  

Програми з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування» (варіативний модуль «Подорож у життя»)  для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з  інтелектуальними порушеннями.

Міненко А. В.,  Грикун А. С.

5-10

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2017

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Редько Л. О., Безкоровайна Л. А., Гладченко І. В.

5-10

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2017

 1.  

Програма  з корекційно-розвиткової роботи «Театральна логоритміка» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Папета О. В., Іванченко С. В.,

Гладченко І. В.

5-10

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2017

 1.  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» (барабанотерапія) для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Сухорукова О., Василевська Л., Гладченко І. В.

5-10

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2017

 1.  

Програма  з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична культура» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Бобренко І. В.

5-10

mon.gov.ua

imzo.gov.ua

2017

 1.  

Комплект навчальних програм для 6-7 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталихдітей: «Українська мова», «Українська література», «Математика», «Природознавство», «Фізика і хімія в побуті», «Трудове навчання: «Квітникарство», «Швейна справа», «Взуттєва справа», «Офісно-палітурна справа», «Сільськогосподарська справа», «Художні вироби з деревини та металу», «Кухарська справа»», «Інформатика», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Історія України 7-9 класи», «Географія 6-9 класи», «Образотворче мистецтво 6-8 класи». 

За ред. Колупаєвої А. А.,

Макарчук Н. О.

6-7

mon.gov.ua

2015

 1.  

Навчальні програми з української мови для 5-10 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями

Кравець Н.П., Утвенко Н.О.

5-10

mon.gov.ua

2019

 1.  

Навчальні програми з української літератури для 7-10 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями

Кравець Н.П.

7-10

mon.gov.ua

2019

 1.  

Географія

Липа В. О., Одинченко Л. К.

6-9

Поліграфкнига

2010

 1.  

Природознавство

Блеч Г. О.

5-9

Поліграфкнига

2010

 1.  

Соціально-побутове орієнтування

Мерсіянова Г. М.,

Гіренко Н. А.

5-10

mon.gov.ua

2010

 1.  
Українська мова
Кравець Н. П.
5-10
Інкунабула
2008
 1.  
Читання
Кравець Н. П.
5-10
Інкунабула
2008
 1.  

Фізика і хімія у побуті

Бондар В. І.,Заяц І. В.

7-9

Поліграфкнига

2010

 1.  

Трудове навчання. Швейна справа

Мерсіянова Г. М.

4-10

Поліграфкнига

2010

 1.  

Трудове навчання. Квітникарство

Чеботарьова О. В.

4-10

Поліграфкнига

2010

 1.  

Основи здоров’я

Вдовіченко І. В.

5-10

Поліграфкнига

2010

Підручники

 1.  

Буквар

Вавіна Л. С.

підг., 1

Інкунабула

2017

 1.  

Математика

Гладченко І.В.

1

Либідь

2019

 1.  

Навчальний посібник з письма (ч.1)

Вавіна Л. С., Кравець Н. П.

підг., 1

Інкунабула

2013

 1.  

Навчальний посібник з письма (ч.2)

Вавіна Л. С., Кравець Н. П.

підг., 1

Інкунабула

2013

 1.  

Буквар

Вавіна Л. С.

підг., 1

Інкунабула

2013

 1.  

Природознавство

Трикоз С. В.

підг.

Оберіг

2014

 1.  

Основи здоров’я

Гладченко І. В.

підг.

Оберіг

2014

 1.  

Трудове навчання

Чеботарьова О. В., Гнатенко В. С.

підг.

Либідь

2015

 1.  

Соціально-побутове орієнтування

Ярмола Н. А.

підг.

Либідь

2016

 1.  

Математика

Ардобацька К. В.

1

Либідь

2015

 1.  

Соціально-побутове орієнтування

Ярмола Н.А.

1

Либідь

2016

 1.  

Основи здоров’я

Гладченко І.В.

1

Либідь

2017

 1.  

Трудове навчання

Чеботарьова О. В.,

Гнатенко В. С.

1

Либідь

2016

 1.  

Математика

Королько Н. І.

2

Либідь

2019

 1.  

Трудове навчання

Чеботарьова О.В.,

Гнатенко О.В.

2

Либідь

2016

 1.  

Навчальний посібник з математики

Королько Н. І.

2

Либідь

2015

 1.  

Літературне читання

Кравець Н. П.

2

Інкунабула

2015

 1.  

Українська мова

Висоцька А. М., Блеч Г. О.

2

Либідь

2016

 1.  

Природознавство

Трикоз С. В.

2

Либідь

2016

 1.  

Математика

Ардобацька К. В.

3

Либідь

2013

 1.  

Українська мова

Висоцька А.М.

3

Либідь

2017

 1.  

Літературне читання

Вавіна Л. С.

3

Інкунабула

2016

 1.  

Трудове навчання

Чеботарьова О.В.,

Гнатенко В.С.

3

Либідь

2017

 1.  

Трудове навчання

Мерсіянова Г. П.,

Хохліна О. П.

3

Ліга

2009

 1.  

Математика

Королько Н.І.

4

Либідь

2017

 1.  

Українська мова

Ільїна В. В.,

Дубовецький О. Л.

4

Освіта

2000

 1.  

Швейна справа

Мерсіянова Г. М.,

Альонкіна Н. П.

4

Форум

2001

 1.  

Українська мова

Плешканівська Г. М.

5

Богдана

2007

 1.  

Українська література

Кравець Н.П.,

Дмітрієва М.В.

5

Інкунабула

2016

 1.  

Математика

Чекурда В. В. та ін.

5

Перун

2005

 1.  

Швейна справа

Мерсіянова Г. М.

5

Благовіст

2001

 1.  

Соціально-побутове орієнтування «Світ навколо тебе»

Дробот Л. С.

5

Проза

2005

 1.  

Навчальний посібник «Світ навколо тебе»

Гіренко Н. А., Кізіченкова С. М.

5

Либідь

2015

 1.  

Математика

Королько Н. І.

6

Либідь

2014

 1.  

Швейна справа

Мерсіянова Г. М., 

Альонкіна Н. П.

6

Либідь

2013

 1.  

Навчальний посібник з трудового навчання швейній справі

Мерсіянова Г. М.,

Альонкіна Н. П.

6

Либідь

2013

 1.  

Природа рідного краю

Одинченко Л. А.,  Липа В. О.

6

Либідь

2013

 1.  

Читанка

Турчинська В. Є.

6

Освіта

2000

 1.  

Природознавство. Нежива природа.

Стожок Л. С., Любарець О. В.

6

Освіта

2002

 1.  

Соціально-побутове орієнтування «Світ навколо тебе»

Дробот Л. С.

6

Проза

2005

 1.  

Трудове навчання

Терещук Б. М.

6

Благовіст

2002

 1.  

Швейна справа

Мерсіянова Г. М., 

Альонкіна Н. П.

6

Либідь

2013

 1.  

Навчальний посібник  з трудового навчання «Швейна справа»

Мерсіянова Г. М.,

Альонкіна Н.  П.

6

Либідь

2013

 1.  

Географія

Дробот Л.С.,Одинченко Л. К.

7

Проза

2005

 1.  

Історія України

Косенко Ю.М.

7

Букрек

2016

 1.  

Фізика

Бондар В. І., Заєць Т. В.

7

Інкунабула

2008

 1.  

Соціально-побутове орієнтування «Світ навколо тебе»

Дробот Л. С.

7

Проза

2009

 1.  

Українська мова

Сидоренко І. М.

7

Освіта

2000

 1.  

Літературне читання

Кравець Н. П., Єременко І. Г.,

Чекурда О. Д.

7

Інкунабула

2014

 1.  

Природознавство. Рослини

Гурина Г.  І., Чопик Г. Я.

7

Богдана

2003

 1.  

Трудове навчання

Терещук Б. М.

7

Благовіст

2003

 1.  

Літературна читанка

Нижник Л. І.,  Сагірова О. С.

8

Освіта

2001

 1.  

Оповідання з історії України

Плешканівська Г. М.

8

Богдана

2002

 1.  

Фізика

Бондар В. І., Гнатюк Л. М.

8

Богдана

2002

 1.  

Трудове навчання

Терещук Б. М.

8

Благовіст

2003

 1.  

Українська мова

Турчинська В.Є.

9

Освіта

2000

 1.  

Літературне читання

Плешканівська Г.М.

9

Освіта

2002

 1.  

Фізика та побутова хімія

Бондар В.І.

9

Богдана

2003

 1.  

Геграфія України

Одинченко Л.К.

9

Либідь

2014